Ktl-icon-tai-lieu

thị trường cung cầu

Được đăng lên bởi Ba Tot Tran
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2: Thi trường − C ung và cầu

BÀI 2: THỊ TRƯỜNG – CUNG VÀ CẦU
Nộ i dung

• Khái niệm và những công cụ dùng ñể phân
tích cầu và cung.
• Những nhân tố ảnh hưởng ñến cầu và cung.
• Cân bằng thị trường và sự thay ñổi giá và
sản lượng cân bằng.
• Bất cân bằng thị trường.
• Co giãn cầu và cung.

Mục tiêu

Hướng dẫn học

• Hiểu cầu, cung thị trường, sự hình
thành giá cả và sản lượng cân bằng
thị trường.

• Nghe bài giảng qua video – Cần chú ý các
vấn ñề chưa hiểu rõ hoặc yêu cầu mà giáo
viên ñưa ra.

• Biết ñược những nhân tố cơ bản ảnh
hưởng ñến cầu và cung về hàng hóa
và dịch vụ, tác ñộng của chúng lên
giá và sản lượng cân bằng.

• ðọc tài liệu và tóm tắt những nội dung
chính của từng bài theo những vấn ñề mà
giáo viên giảng, chú ý những ñiểm chưa
hiểu khi nghe giảng. Nếu ñọc sách vẫn
không hiểu thì ghi lại ñể hỏi trợ giảng.

• Hiểu hơn về những tình huống bất
cân bằng thị trường.
• Hiểu khái niệm quan trọng trong
Kinh tế Vi mô: Co giãn và việc sử
dụng chỉ số kinh tế ñể ñưa ra các
quyết ñịnh kinh tế của doanh nghiệp.

• Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo
yêu cầu từng bài.
• Luôn liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học ñến
từng vấn ñề và khái niệm ñang học, hỏi
thêm bạn bè, người thân về những vấn ñề
mang tính suy luận về hành vi của các chủ
thể tham gia thị trường.

Thời lượng học

• Lên mạng xem thông tin biến ñộng thị
trường (giá – cung cầu) về các hàng hoá và
dịch vụ cụ thể và thử tìm cách áp dụng lý
thuyết ñã học ñể tự dự báo biến ñộng của thị
trường trong thời gian tới.

• 8 tiết học.

• Tập viết bài tự luận về ñánh giá phân tích
thị trường.

18

Bài 2: Thi trường − C ung và cầu

TÌNH HUỐNG KHỞI ðỘNG BÀI

Biến ñộng cung cầu ảnh hưởng ñến giá dầu mỏ như thế nào?
Trong bối cảnh thị trường có áp lực và sự ñầu
cơ ngày càng lớn, cơ hội giảm giá không phải
là không có. Cũng có tuần, giá dầu ñã xuống
sau khi liên tục vượt ngưỡng kỷ lục. Nhưng
tất cả diễn biến tăng giảm ñó cuối cùng ñều
vẽ ra biểu ñồ ñi lên của giá dầu. Về dài hạn, ai
sẽ ñưa ra “ñịnh giá cân bằng” của mỗi thùng
dầu? Vì sao lượng dầu mỏ mua bán trên thị
trường biến ñộng thường xuyên và có biên ñộ
dao ñộng giá lớn hơn nhiều so với những
hàng hóa khác?
Nguồn khai thác dầu sẽ cạn kiệt? Là một dạng
năng lượng hóa thạch nên nguồn khai thác
dầu là có giới hạn. M ỗi cuộc khủng hoảng dầu
mỏ ñều tái hiện một thực trạng là nguồn dầu
mỏ sẽ chỉ ñáp ứng ñủ nhu cầu của chúng ta trong vòng 40 năm tới. Cung dầu mỏ thì ngày càng
cạn kiệt lại còn bị các quốc gia OPEC khống chế cung và bị nhà ñầu tư dùng dầu...
Bài 2: Thi trường C ung cu
18
Ni dung
Khái niệm và những công cdùng ñ phân
tích cu và cung.
Nhng nhân tố ảnh hưng ñến cu và cung.
n bằng thị tng s thay ñổi g
sn lưng cân bằng.
Bấtn bằng thị tng.
Co giãn cu và cung.
Mục tiêu
Hướng dẫn học
Hiu cu, cung thị tng, s nh
tnh g c sn ng cân bằng
thị tng.
Biết ñưc những nhân t cơ bản ảnh
ng ñến cu cung về ng a
dịch vụ, tác ñộng của chúng lên
giá và sn lưng cân bằng.
Hiu n về những tình huống bất
cân bằng thị tng.
Hiu khái nim quan trọng trong
Kinh tế Vi mô: Co giãn và việc s
dụng chỉ s kinh tế ñể ñưa rac
quyết ñịnh kinh tế của doanh nghip.
Thời lượng học
8 tiết học.
Nghe bài giảng qua video Cn c ý các
vấn ñề ca hiu hoặc yêu cầu mà giáo
viên ñưa ra.
ðc tài liệu tóm tt những nội dung
chính của tng bài theo những vấn ñề mà
giáo viên ging, chú ý những ñim ca
hiểu khi nghe giảng. Nếu ñọc sách vẫn
không hiểu t ghi li ñể hỏi trợ ging.
Làm i tp luyện thi trắc nghim theo
yêu cu tng bài.
Luôn liên h ly dụ thực tế khi học ñến
tng vấn ñề và khái nim ñang học, hỏi
tm bạn bè, người thân về những vn ñề
mang tính suy luận về hành vi của c chủ
thể tham gia thị tng.
Lên mng xem thông tin biến ñộng thị
tng (giá cung cu) vc hàng hoá
dịch vụ c thể th tìm cách áp dụng lý
thuyết ñã học ñể t dựo biến ñộng của thị
tng trong thời gian ti.
Tp viết bài t luận về ñánh giá pn tích
thị tng.
BÀI 2: TH TỜNG
CUNG CẦU
thị trường cung cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường cung cầu - Người đăng: Ba Tot Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
thị trường cung cầu 9 10 380