Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường hiệu quả

Được đăng lên bởi kt789k39
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH
VI

K22 – CAO HỌC TCDN ĐÊM 4
NHÓM 7

II
11

Tổng quan tài liệu
PGS.TS Trần Ngọc Thơ và các cộng sự, Tài chính
doanh nghiệp hiện đại

22

Eugene F.Brigham và Joel F.Houston, Quản trị tài
chính (Ban dịch thuật – Khoa KT - ĐHQG TPHCM

33

Quản trị ngân hàng

44

Toán tài chính

55

Phân tích tài chính

NGUỒN TÀI TRỢ VÀ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

III

1. Muïc tieâu nghieân cöùu

Khung khái niệm

1

2

Thị
trường
hiệu quả

Lý thuyết tài
chính hành vi

NGUỒN TÀI TRỢ VÀ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

 Khái

niệm thị trường hiệu quả

Thị trường hiệu quả (effecient market) là
nơi mà tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả các thông
tin mới đều được những người tham gia thị
trường nắm bắt và tức thì được phản ánh vào
trong giá cả thị trường.
Ví dụ:
Tin một công ty dầu lửa phát hiện ra mỏ dầu mới có trữ
lượng lớn được công bố lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay thì ngay
lập tức thông tin đó sẽ được phản ánh vào giá cả khiến cho
nó được đẩy lên ở mức thích hợp

III.KHUNG KHÁI NIỆM – 2.THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

 Khái

niệm thị trường hiệu quả

 Hiệu quả về mặt phân
phối.
 Hiệu quả về tổ chức hoạt
động của thị trường.
 Hiệu quả về mặt thông tin.
III.KHUNG KHÁI NIỆM – 2.THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

Các dạng về thị trường hiệu quả
1
2
3

Lý thuyết thị trường hiệu quả dạng
yếu

Lý thuyết thị trường hiệu quả dạng vừa phải
Lý thuyết thị trường hiệu quả dạng mạnh

III.KHUNG KHÁI NIỆM – 2.THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ - CÁC DẠNG TTHQ

 Lý thuyết TTHQ dạng yếu (Weak

form)

Hiệu quả dạng yếu giả định rằng giá
cả hàng hóa (chứng khoán) đã phản ánh
đầy đủ và kịp thời những thông tin trong
quá khứ về giao dịch của thị trường như
tỷ suất thu nhập, khối lượng giao dịch,
giá cả chứng khoán ...
III.KHUNG KHÁI NIỆM – 2.THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ - CÁC DẠNG TTHQ

 Lý thuyết TTHQ dạng vừa phải
(Semi – strong form)
Hiệu quả dạng vừa phải cho rằng giá cả của hàng hóa
(chứng khoán) sẽ điều chỉnh nhanh chóng trước bất kỳ thông
tin công khai nào, tức là mức giá hiện tại phản ánh đầy đủ
mọi thông tin công khai trong hiện tại cũng như trong quá
khứ
Ngoài những thông tin trong quá khứ, những thông tin cơ
bản của công ty mà công chúng có thể dễ dàng thu được như
năng lực sản xuất, chất lượng quản lý, báo cáo tài chính …
đều đã được phản ánh trong giá cổ phiếu, nếu bất kỳ nhà
đầu tư nào cũng có được những thông tin từ nguồn thông tin
đại chúng thì tức là nó đã sẵn sàng được phản ánh trong giá
chứng khoán
III.KHUNG KHÁI NIỆM – 2.THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ - CÁC DẠNG TTHQ

 Lý thuyết TTHQ dạng mạnh
(S...
LOGO
TH TR NG HI U QU ƯỜ
THUY T TÀI CHÍNH HÀNH
VI
K22 – CAO H C TCDN ĐÊM 4
NM 7
Thị trường hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường hiệu quả - Người đăng: kt789k39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thị trường hiệu quả 9 10 916