Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế sản phẩm trong quản trị vận hành

Được đăng lên bởi vothanhluan2006
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế sản phẩm
THIẾT KỀ SẢN PHẨM
Nguyễn Như Phong
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Đại học Bách Khoa TPHCM

Các tổ chức sản xuất thỏa nhu cầu khách hàng với sản phẩm có chất lượng sẽ có khách hàng và tồn tại. Một
quyết định quan trọng của các tổ chức sản xuất là quyết định thiết kế sản phẩm. Chọn lựa và thiết kế sản
phẩm là quyết định chiến lược, ảnh hưởng đến tòan bộ tổ chức, nên cần được sự tham gia của mọi bộ phận
trong tổ chức. Việc thay đổi sản phẩm chiến lược là rất tốn kém về thời gian và nguồn lực.

Mục tiêu của chiến lược sản phẩm là thỏa nhu cầu thị trường với một lợi thế cạnh tranh nhất định. Khi một tổ
chức có đầy đủ nguồn lực về quản lý, công nghệ, tài chánh, nhân lực với một lợi thế cạnh tranh, tổ chức mới
có thể phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường.

1.

VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

Sản phẩm được sinh ra, sống một thời gian, rồi chết đi. Mọi sản phẩm phẩm đều có vòng đời sản phẩm với 4
giai đọan, phân biệt bởi doanh số bao gồm:
-

Giới thiệu,

-

Phát triển,

-

Trưởng thành,

-

Suy giảm,

Trong giai đọan giới thiệu, sản phẩm mới xuất hiện ở thị trường, có nhu cầu thấp, đang thử nghiệm, cần
được tiếp thị, khuyến mãi. Đầu tư cao, lợi nhuận thấp. Chiến lược sản phẩm trong giai đọan giới thiệu
thường làthiết kế hay sản xuất theo đơn hàng.

Trong giai đọan phát triển, thị trường đã chấp nhận sản phẩm, nhu cầu gia tăng, lợi nhuận gia tăng, sản
lượng lớn, dễ dự báo. Cần thiết lập quy mô sản xuất phù hợp. Chiến lược sản phẩm thường chuyển từ sản

xuất theo đơn hàng sang sản xuất tồn kho.

Trong giai đọan trưởng thành, thị trường ổn định. Cần kiểm sóat mức tồn kho, thời gian phân phối, sử dụng
thiết bị. Sản xuất lượng lớn để giảm chi phí sản xuất. Chiến lược sản phẩm thường là sản xuất tồn kho.

Trong giai đọan suy giảm, doanh số suy giảm do có sản phẩm mới thay thế. Cần kiểm soát tồn kho tránh sản
xuất tích lũy tồn kho quá mức. Năng lực hệ thống sản xuất không sử dụng hết, tuy nhiên hệ thống sản xuất
có thể đã được khấu hao hết. Chiến lược sản phẩm chuyển từ sản xuất tồn kho sang sản xuất, lắp ráp theo
đơn. Khi nhu cầu sản phẩm giảm đến mức không thể sản xuất, cần ngưng sản xuất, sản phẩm bị thãi hồi.

2.

CHỌN LỰA SÀN PHẨM

a. Chọn lựa sản phẩm

Có nhiều lọai sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Chọn lựa sản phẩm là quyết định trong nhiều
sản phẩm sẽ cung cấp cho khách hàng sản phẩm nào. Đây là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự
thành công của tổ chức.

b. Giới thiệu sản phẩm mới

Mặt khác, một tổ chức sản xuất không thể tồn tại nếu khôn...
Thiết kế sản phẩm
THIẾT KỀ SẢN PHẨM
Nguyễn Như Phong
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Đại học Bách Khoa TPHCM
Các tổ chức sản xuất thỏa nhu cầu khách hàng với sản phẩm có chất lượng sẽ có khách hàng và tồn tại. Một
quyết định quan trọng của các tổ chức sản xuất là quyết định thiết kế sản phẩm. Chọn lựa và thiết kế sản
phẩm là quyết định chiến lược, ảnh hưởng đến tòan bộ tổ chức, nên cần được sự tham gia của mọi bộ phận
trong tổ chức. Việc thay đổi sản phẩm chiến lược là rất tốn kém về thời gian và nguồn lực.
Mục tiêu của chiến lược sản phẩm là thỏa nhu cầu thị trường với một lợi thế cạnh tranh nhất định. Khi một tổ
chức có đầy đủ nguồn lực về quản lý, công nghệ, tài chánh, nhân lực với một lợi thế cạnh tranh, tổ chức mới
có thể phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường.
1. VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM
Sản phẩm được sinh ra, sống một thời gian, rồi chết đi. Mọi sản phẩm phẩm đều có vòng đời sản phẩm với 4
giai đọan, phân biệt bởi doanh số bao gồm:
- Giới thiệu,
- Phát triển,
- Trưởng thành,
- Suy giảm,
Trong giai đọan giới thiệu, sản phẩm mới xuất hiện ở thị trường, có nhu cầu thấp, đang thử nghiệm, cần
được tiếp thị, khuyến mãi. Đầu tư cao, lợi nhuận thấp. Chiến lược sản phẩm trong giai đọan giới thiệu
thường làthiết kế hay sản xuất theo đơn hàng.
Trong giai đọan phát triển, thị trường đã chấp nhận sản phẩm, nhu cầu gia tăng, lợi nhuận gia tăng, sản
lượng lớn, dễ dự báo. Cần thiết lập quy mô sản xuất phù hợp. Chiến lược sản phẩm thường chuyển từ sản
Thiết kế sản phẩm trong quản trị vận hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế sản phẩm trong quản trị vận hành - Người đăng: vothanhluan2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết kế sản phẩm trong quản trị vận hành 9 10 61