Ktl-icon-tai-lieu

Thống Kê Kinh Doanh

Được đăng lên bởi Đỗ Nhược Lam
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr­Uêng­®¹i­häc­kinh­tÕ­kü­thuËt­c«ng­nghiÖp­

GIẢNG VIÊN: PHẠM THANH BÌNH
HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

NĂM HỌC: 2012-2013

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN









Cấu trúc chương trình:
Chương 1: Đối tượng và nhiệm vụ của thống kê
Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
Chương 3: Thống kê lao động, năng suất lao động và tiền
lương trong các doanh nghiệp.
Chương 4: Thống kê tài sản cố định và thiết bị sản xuất trong
các doanh nghiệp.
Chương 5: Thống kê nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp.
Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong các doanh
nghiệp.
Chương 7: Thông kế hoạt động sản xuất kinh doanh

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
 TÀI
o

LIỆU HỌC TẬP

-Bài giảng Thống kê kinh doanh - Trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp .

 TÀI

LIỆU THAM KHẢO

-Giáo trình thống kê doanh nghiệp - Trường Đại học
KTQD năm 2002.
 -Giáo trình thống kê doanh nghiệp - Trường Đại học
Tài chính Kế toán năm 2002.
 -Chế độ báo cáo thống kê định kỳ.


CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ
I. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp:
Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp là mặt lượng trong
mối quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng kinh tế xã hội phát
sinh trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp.

II. Nội dung của thống kê doanh nghiệp:
Nội dung của thống kê doanh nghiệp bao gồm các nhóm chỉ tiêu sau:
- Nhóm 1: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất của doanh
nghiệp như số lượng, chất lượng sản phẩm.
- Nhóm 2: Các chỉ tiêu phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố đầu
vào của sản xuất như lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị…
- Nhóm 3: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp như giá thành, lợi nhuận…

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ
III. Thông tin thống kê trong quản lý doanh nghiệp:

Thông tin thống kê luôn gắn với quá trình
quản lý và ra quyết định đối với mọi cấp quản
lý. Những thông tin quan trọng nhất mà các
nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm được bao
gồm:
- Thông tin xác định phương hướng sản
xuất kinh doanh.
- Thông tin đảm bảo lợi thế cạnh tranh.
- Thông tin phục vụ tối ưu hóa sản xuất.
- Thông tin về kinh tế vĩ mô

CHƯƠNG 2
THỐNG KÊ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
I. Thống kê sản lượng sản phẩm:
1. Chỉ tiêu sản lượng bằng đơn vị hiện vật:
-Người ta thường dùng các đơn vị đo lường tự nhiên để xác định sản lượng
sản phẩm của doanh nghiệp.

2. Chỉ tiêu sản lượng bằng đơn vị hiện vật quy ước:
-Áp dụng cho các sản phẩm cùng tên nhưng khác nhau về quy cách.

Q  H i Q i
Hi

=

Thông số của s...
GIẢNG VIÊN: PHẠM THANH BÌNH
H ÀO T O: I H C Đ ĐẠ
NĂM HỌC: 2012-2013
TrUêng®¹ihäckinhtÕküthuËtc«ngnghiÖp
Thống Kê Kinh Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống Kê Kinh Doanh - Người đăng: Đỗ Nhược Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Thống Kê Kinh Doanh 9 10 593