Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê vận tải

Được đăng lên bởi Hoàng Cường
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i
Tr-êng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i Bµi gi¶ng: Thèng kª DN vËn t¶i
MôC Lôc
Môc Lôc ............................................................................................................... i
Ch-¬ng I .............................................................................................................. 1
§èi t-îng vµ nhiÖm vô cña thèng kª vËn t¶i ....................................................... 1
1.1. Vai trß cña th«ng tin kinh tÕ vµ th«ng tin thèng kª ®èi víi qu¶n lý
kinh tÕ trong c¸c doanh nghiÖp theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ................................... 1
1.2. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña thèng kª doanh nghiÖp. .......... 3
1.3. C¬ së lý luËn cña thèng kª doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. ..... 4
1.4. §Æc ®iÓm ngµnh vËn t¶i vµ thèng kª vËn t¶i. ........................................... 5
1.5 NhiÖm vô cña thèng kª vËn t¶i.................................................................. 5
Ch-¬ng II ............................................................................................................ 7
Thèng kª s¶n l-îng trong doanh nghiÖp vËn t¶i ................................................. 7
2.1. NhiÖm vô thèng kª s¶n l-îng vËn t¶i ....................................................... 7
2.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa. ............................................................................ 7
2.1.2. NhiÖm vô ........................................................................................... 7
2.3. Ph-¬ng ph¸p tÝnh s¶n l-îng vËn t¶i b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt ........................ 9
2.4. Ph-¬ng ph¸p tÝnh s¶n l-îng vËn t¶i b»ng chØ tiªu gi¸ trÞ ....................... 10
2.5. Chøng tõ ban ®Çu vµ tæng hîp sè liÖu ghi chÐp ban ®Çu vÒ thèng kª s¶n
l-îng vËn t¶i hµng hãa. ................................................................................. 11
2.6. Nghiªn cøu t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l-îng vËn chuyÓn hµng
hãa. ................................................................................................................ 13
2.7. Chøng tõ ban ®Çu vÒ h¹ch to¸n vËn t¶i hµnh kh¸ch. .............................. 14
2.8. Nghiªn cøu thèng kª c¸c chØ tiªu khai th¸c cÊu thµnh s¶n l-îng vËn t¶i
....................................................................................................................... 15
2.9. Ph©n tÝch s¶n l-îng vËn t¶i theo c¸c mÆt hµng chñ yÕu. ........................ 20
2.10. Ph©n tÝch s¶n l-îng vËn t¶i theo thêi gian. .......................................... 21
Ch-¬ng III ......................................................................................................... 25
Thống kê vận tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống kê vận tải - Người đăng: Hoàng Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Thống kê vận tải 9 10 413