Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Thach Dinh Van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐI ỀU 6 NGHỊ
ĐỊNH SỐ 222/2013/NĐ-CP NGÀY 31/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN
MẶT
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính ph ủ quy định ch ức n ăng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính ph ủ v ề thanh toán b ằng
tiền mặt;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính c ủa doanh nghi ệp
theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghi ệp trong các giao d ịch góp
vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình th ức thanh
toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả
nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan h ệ giao d ịch quy định t ại Đi ều 1
Thông tư này.
Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuy ển nh ượng
phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, ti ền kim loại do Ngân hàng Nhà
nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuy ển
nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng ph ần v ốn góp vào doanh
nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
a) Thanh toán bằng Séc;
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuy ển nh ượng ph ần v ốn góp
vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hi ện theo quy định c ủa
pháp luật về doanh nghiệp.
Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và tr ả n ợ vay l ẫn nhau
giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghi ệp không thành l ập, t ổ
chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hi ện các giao d ịch

vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại
khoản 2 Điề...
B TÀI CHÍNH
--------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 09/2015/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 01 n m 2015 ă
THÔNG TƯ
H NG D N GIAO D CH TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P THEO QUY NH T I I U 6 NGHƯỚ ĐỊ Đ
NH S 222/2013/N -CP NGÀY 31/12/2013 C A CHÍNH PH V THANH TOÁN B NG TI NĐỊ Đ
M T
C n c Ngh nh s 215/2013/N -CP ngày 23/12/2013 c a Chính ph quy nh ch c n ng,ă đị Đ đị ă
nhi m v , quy n h n và c c u t ch c B Tài chính; ơ
C n c Ngh nh s 222/2013/N -CP ngày 31/12/2013 c a Chính ph v thanh toán b ngă đ Đ
ti n m t;
Theo ngh c a C c tr ng C c Tài chính doanh nghi p,đề ưở
B tr ng B Tài chính ban hành Thông t h ng d n giao d ch tài chính c a doanh nghi p ư ư ư
theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 222/2013/N -CP c a Chính ph ,đị Đ đ Đ
i u 1. Ph m vi i u ch nhĐ đ
Thông t này h ng d n hình th c thanh toán c a doanh nghi p trong các giao d ch gópư ướ
v n mua bán, chuy n nh ng ph n v n góp vào doanh nghi p khác;hình th c thanh ượ
toán c a các doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng trong quan h vay, cho vay và tr
n vay l n nhau trên lãnh th Vi t Nam.
i u 2. i t ng áp d ngĐ Đố ượ
Các doanh nghi p t ch c liên quan trong quan h giao d ch quy nh t i i u 1 đị Đ
Thông t này.ư
i u 3. Hình th c thanh toán trong giao d ch góp v n mua bán, chuy n nh ngĐ ượ
ph n v n góp vào doanh nghi p khác
1. Các doanh nghi p không s d ng ti n m t (ti n gi y, ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà
n c phát hành) thanh toán khi th c hi n các giao d ch góp v n mua bán, chuy nướ để
nh ng ph n v n góp vào doanh nghi p khác.ượ
2. Khi th c hi n giao d ch góp v n mua bán, chuy n nh ng ph n v n góp vào doanh ượ
nghi p khác, các doanh nghi p s d ng các hình th c sau:
a) Thanh toán b ng Séc;
b) Thanh toán b ng y nhi m chi – chuy n ti n;
c) Các hình th c thanh toán không s d ng ti n m t phù h p khác theo quy nh hi n hành. đị
3. Doanh nghi p khi th c hi n giao d ch góp v n và mua bán, chuy n nh ng ph n v n góp ượ
vào doanh nghi p khác b ng tài s n (không ph i b ng ti n) th c hi n theo quy nh c a đ
pháp lu t v doanh nghi p.
i u 4. Hình th c thanh toán trong giao d ch vay, cho vay tr n vay l n nhauĐ
gi a các doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng
1. Các doanh nghi p không ph i t ch c tín d ng (là các doanh nghi p không thành l p, t
ch c ho t ng theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng) khi th c hi n các giao d ch đ đ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP - Trang 2
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: Thach Dinh Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 218