Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại
biểu Quốc hội đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày
25/12/2001.
Căn cứ Nghị quyết số 1077/2007/NQ/UBTVQH11 ngày
29/01/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử
đại biểu Quốc hội khoá XII và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc
hội.
Căn cứ Chỉ thị số 02/2007/CT-TTg ngày 31/01/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.
Sau khi có ý kiến của Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XII như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII do
ngân sách Trung ương bảo đảm.
2. Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XII phải được các tổ chức, cơ quan quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng
chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời cần sử dụng các phương
tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, cần huy
động các phương tiện đang được trang bị ở các đơn vị phục vụ cho nhiệm
vụ bầu cử để tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.
3. Kết thúc bầu cử, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh
phí phải quyết toán số kinh phí bầu cử đã sử dụng với cơ quan tài chính
cùng cấp.

4. Cùng với số kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XII do ngân sách Trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế tại địa
phương, yêu cầu công việc và khả năng ngân sách; UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương có thể báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp
xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ
cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi:
Kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII được sử
dụng chi cho các nội dung sau:
a) Chi tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử:
- Chi in ấn thẻ cử tri, phiếu bầu, nội quy nơi bầu cử, viết thẻ cử tri,
danh sách cử tri, phù hiệu cho nhân viên tổ chức bầu cử, biên bản bầu cử;
Các biểu mẫu, tiểu sử, danh sách người ứng cử, người tự ứng cử, người
trúng cử và các loại giấy tờ khác phục vụ cho công tác bầu cử;
- Chi soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ, hướng dẫn công tác bầu cử;
- Chi ...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 09/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007
THÔNG
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh p
bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại
biểu Quốc hội đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày
25/12/2001.
Căn cứ Nghị quyết số 1077/2007/NQ/UBTVQH11 ngày
29/01/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử
đại biểu Quốc hội khoá XII và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc
hội.
Căn cứ Chỉ thị số 02/2007/CT-TTg ngày 31/01/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.
Sau khi có ý kiến của Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát,
quản lý, s dụng quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XII như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Kinh p phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII do
ngân sách Trung ương bảo đảm.
2. Kinh p phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XII phải được các tổ chức, cơ quan quản chặt chẽ, chi tiêu theo đúng
chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời cần sử dụng các phương
tiện phục v các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, cần huy
động các phương tiện đang được trang bị ở các đơn vị phục vụ cho nhiệm
vụ bầu cử để tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.
3. Kết thúc bầu cử, các tổ chức, quan, đơn vị sử dụng kinh
phí phải quyết toán số kinh phí bầu cử đã sử dụng với cơ quan tài chính
cùng cấp.
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII 9 10 927