Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Được đăng lên bởi tailieuhayqua
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/2008/TTLT-BTC-BTP
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
Căn cứ Luật công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày
06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
công chứng, như sau:
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Phí công chứng được áp dụng đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch, nhận lưu
giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng theo quy định của Luật công chứng và Nghị định số
02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật công chứng.
2. Đối tượng nộp phí công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước
ngoài yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng.
3. Đơn vị thu phí công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng (sau
đây gọi là đơn vị thu phí).
II. MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG
1. Mức thu
Mức thu phí công chứng quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất đối với Phòng
công chứng và Văn phòng công chứng. Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng thì
mức thu phí theo quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định
của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp đối tượng nộp phí có
nhu cầu nộp phí bằng ngoại tệ thì thu bằng ngoại tệ trên cơ sở quy đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ
theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại
thời điểm thu phí.
a) Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị
hợp đồng, giao dịch:
a.1. Các việc công chứng hợp đồng, giao dịch mà mức thu phí được xác định theo giá trị tài
sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch, bao gồm:
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền
sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất);
- Công c...
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP
Số: 91/2008/TTLT-BTC-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
Căn cứ Luật công chứng ngày 29 tháng 11 m 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày
06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
công chứng, như sau:
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Phí công chứng được áp dụng đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch, nhận lưu
giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng theo quy định của Luật công chứng Nghị định số
02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật công chứng.
2. Đốiợng nộp phí công chứng nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nhân, tổ chức nước
ngoài yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng.
3. Đơn vị thu phí công chứng bao gồm Phòng công chứng Văn phòng công chứng (sau
đây gọi là đơn vị thu phí).
II. MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG
1. Mức thu
Mức thu phí công chứng quy định tại Thông này được áp dụng thống nhất đối với Phòng
công chứng Văn phòng công chứng. Trường hợp đơn vị thu phí Văn phòng công chứng thì
mức thu phí theo quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định
của Luật thuế giá trị gia tăng các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp đối tượng nộp phí
nhu cầu nộp phí bằng ngoại tệ thì thu bằng ngoại tệ trên sở quy đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ
theo t giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại
thời điểm thu phí.
a) Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị
hợp đồng, giao dịch:
a.1. Các việc công chứng hợp đồng, giao dịch mức thu phí được xác định theo giá trị tài
sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch, bao gồm:
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền
sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất);
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với
đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên tổng giá trị quyền sử dụng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng - Người đăng: tailieuhayqua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 9 10 846