Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Được đăng lên bởi Thanh Law
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 23/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về phân loại đường thuỷ nội địa; công bố mở, đóng
luồng, tuyến đường thuỷ nội địa; phạm vi hành lang bảo vệ luồng và mốc chỉ giới;
quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường
thuỷ nội địa; hạn chế giao thông đường thủy nội địa; biện pháp bảo đảm an toàn
giao thông đường thủy nội địa và thông báo luồng đường thuỷ nội địa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt
động giao thông đường thủy nội địa.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đường thủy nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua
đập, thác trên sông, kênh, rạch, hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ
biển, ra đảo, nối các đảo thuộc nội thủy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.
2. Luồng chạy tàu thuyền là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo
hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.
3. Hành lang bảo vệ luồng là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc
hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.
4. Thông báo luồng đường thuỷ nội địa là việc công bố bằng văn bản các đặc
trưng của luồng, tuyến như độ sâu luồng (h), cao độ đáy luồng (Z), chiều rộng
luồng (B), tĩnh không thông thuyền (Hk) theo mực nước (H) hoặc những vấn đề
khác có liên quan đến an toàn giao thông của luồng .

5. Mực nước (H) là chỉ số mực nước đo được, ở một thời gian cụ thể, tại một
trạm đo thủy văn nhất định trên tuyến, luồng thông báo.
6. Mực nước lớn nhất và mực nước nhỏ nhất (H max; Hmin) là mực nước lớn
nhất, nhỏ nhất tại một trạm đo thủy văn trên tuyến, luồng thông báo:
- Đối với thông báo dự báo là mực nước...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 23/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về phân loại đường thuỷ nội địa; công bố mở, đóng
luồng, tuyến đường thuỷ nội địa; phạm vi hành lang bảo vệ luồng mốc chỉ giới;
quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường
thuỷ nội địa; hạn chế giao thông đường thủy nội địa; biện pháp bảo đảm an toàn
giao thông đường thủy nội địa và thông báo luồng đường thuỷ nội địa.
Điu 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với quan, tổ chức, nhân liên quan đến hoạt
động giao thông đường thủy nội địa.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đường thủy nội địa luồng, âu tàu, c công trình đưa phương tiện qua
đập, thác trên sông, kênh, rạch, hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ
biển, ra đảo, nối các đảo thuộc nội thủy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.
2. Luồng chạy tàu thuyền là vùng c được gii hạn bng hệ thống báo
hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.
3. Hành lang bảo vệ luồng phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc
hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.
4. Thông báo luồng đường thuỷ nội địa là việc công bố bằng văn bản các đặc
trưng của luồng, tuyến n độ sâu luồng (h), cao độ đáy luồng (Z), chiều rộng
luồng (B), tĩnh không thông thuyền (Hk) theo mực nước (H) hoặc những vấn đ
khác có liên quan đến an toàn giao thông của luồng .
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA - Người đăng: Thanh Law
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA 9 10 475