Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi baovyhtv
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5204 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1. Khái niệm thủ tục hành chính: là các hành vi mang tính thủ tục và theo trình
tự nhất định được pháp luật quy định khi chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý
của mình.
Như vậy, Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về
thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước,
là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các
cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Thủ tục hành chính được ban hành và thực hiện
phải đáp ứng các nội dung:
- Mục đích của thủ tục hành chính : nhằm bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ
của chủ thể. Chủ thể của thủ tục hành chính bao gồm: Chủ thể tiến hành và chủ thể tham
gia, chủ thể tiến hành thủ tục là chủ thể có quyền nhân danh nhà nước, được trao quyền
lực để quyết định; chủ thể tham gia là cá nhân, tổ chức có yêu cầu, nguyên vọng hoặc
phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
- Nội dung của thủ tục hành chính : Là những hành vi dưới dạng hành động mà
chủ thể thực hiện theo hình thức và trình tự được pháp luật quy định. Ví dụ : Thủ tục hải
quan bao gồm nhiều hành vi cụ thể và theo trật tự nhất định như khai báo hải quan, kiểm
hoá,… ; Thủ tục đăng ký kết hôn gồm các hành vi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với các
giấy tờ cần thiết, sau đó kiểm tra, xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ; Thủ
tục đăng ký kinh doanh ;Thủ tục cấp giấy phép xây dựng,v.v…Tất cả các hành vi này
đều bao gồm các hành vi cụ thể mang tính thủ tục được thể hiện dưới dạng hành động,
tích nhằm đạt được những yêu cầu nhất định.
- Hình thức pháp lý của thủ tục hành chính : là các quy phạm pháp luật dưới dạng
quy phạm thủ tục (hay còn gọi là quy phạm hình thức). Quy phạm thủ tục được ban
hành để bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể được quy phạm nội dung
quy định.
2. Phân loại thủ tục hành chính :
Có nhiều căn cứ phân loại, ví dụ, phân loại theo nội dung của các hoạt động cụ thể
trong quản lý hành chính :
• Thủ tục ban hành các quyết định hành chính
• Thủ tục giải quyết khiếu nại
• Thủ tục thanh tra
• Thủ tục đăng ký kinh doanh

• Thủ tục đầu tư
• Thủ tục đăng ký hộ tịch
• Thủ tục xử lý vi phạm hành chính
• Thủ tục hải quan
• Thủ tục xuất nhập cảnh
• Thủ tục đăng ký hộ khẩu
• v.v…

hay phân loại theo tính chất của mối quan hệ giữa các chủ thể của quan hệ thủ tục :
• Thủ tục liên hệ : Giữa các chủ thể không có mối liện hệ về tổ chức : giửa cơ quan
hành chính với cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ quản lý hoặ...
1. Khái niệm thủ tục nh chính:các hành vi mang tính thủ tục và theo trình
tự nhất định được pháp luật quy định khi chủ thể thực hiện quyền nghĩa vụ pháp
của mình.
Như vậy, Thủ tục hành chínhmột loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về
thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước,
ch thức giải quyết công việc của các quan Nhà nước trong mối quan hệ với các
quan, tổ chức và nhân công dân. Thủ tục hành chính được ban hành và thực hiện
phải đáp ứng các nội dung:
- Mục đích của thủ tục hành chính : nhằm bảo đảm thực hiện quyền nghĩa vụ
của chủ thể. Chủ thể của thủ tục hành chính bao gồm: Chủ thể tiến hành và chủ thể tham
gia, chủ thể tiến hành thủ tục chủ thể quyền nhân danh nhà nước, được trao quyền
lực để quyết định; chủ thể tham gia nhân, tổ chức yêu cầu, nguyên vọng hoặc
phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
- Nội dung của thủ tục hành chính : những hành vi ới dạng hành động
chủ thể thực hiện theo nh thức và trình tự được pháp luật quy đnh. Ví dụ : Thủ tục hải
quan bao gồm nhiều hành vi cụ thể và theo trật tự nhất đnh như khai báo hải quan, kiểm
hoá,… ; Thủ tục đăng kết hôn gồm các hành vi nộp hồ đăng kết hôn với c
giấy tờ cần thiết, sau đó kiểm tra, xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng kết hôn ; Thủ
tục đăng kinh doanh ;Thủ tục cấp giấy phép xây dựng,v.v…Tất c các hành vi này
đều bao gồm các hành vi cụ thể mang tính thủ tục được thể hiện dưới dạng hành động,
tích nhằm đạt được những yêu cầu nhất định.
- nh thức phápcủa thủ tục hành chính : là các quy phạm pháp luật dưới dạng
quy phạm thủ tục (hay còn gọi quy phạm hình thức). Quy phạm thủ tục được ban
hành để bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể được quy phạm nội dung
quy định.
2. Phân loại thủ tục hành chính :
Có nhiều căn cứ phân loại, ví dụ, phân loại theo nội dung của các hoạt động cụ thể
trong quản lý hành chính :
Thủ tục ban hành các quyết định hành chính
Thủ tục giải quyết khiếu nại
Thủ tục thanh tra
Thủ tục đăng ký kinh doanh
Thủ tục hành chính - Trang 2
Thủ tục hành chính - Người đăng: baovyhtv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục hành chính 9 10 133