Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Thánh Nhọ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP BAO GỒM:
1. Thủ tục khai thuế TNDN tạm tính (trường hợp kê khai theo chi phí phát sinh
thực tế)
2. Thủ tục khai thuế TNDN tạm tính (trường hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu
thuế trên doanh thu
3. Thủ tục khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
4. Thủ tục khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu
5. Thủ tục khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước
ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu
nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có
hoạt động chuyển nhượng vốn
6. Thủ tục giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn
được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Thủ tục giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay
đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập
doanh nghiệp
8. Thủ tục thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh
doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm,
để bảo trị, bảo dưỡng theo định kỳ
9. Thủ tục thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
10. Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp
11. Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ
thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên một tỉnh
12. Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ
thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh
13. Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện không
có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa
bàn các tỉnh

CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.
+ Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

...
THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP BAO GỒM:
1. Thủ tục khai thuế TNDN tạm tính (trường hợp khai theo chi phí phát sinh
thực tế)
2. Thủ tục khai thuế TNDN tạm tính (trường hợp khai theo t lệ thu nhập chịu
thuế trên doanh thu
3. Thủ tục khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
4. Thủ tục khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu
5. Thủ tục khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh áp dụng đối với t chức ớc
ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc thu nhập tại Việt Nam (gọi chung nhà thầu
nước ngoài) mà t chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có
hoạt động chuyển nhượng vốn
6. Thủ tục giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn
được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Thủ tục giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay
đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập
doanh nghiệp
8. Thủ tục thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh
doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm,
để bảo trị, bảo dưỡng theo định kỳ
9. Thủ tục thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
10. Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp
11. Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ
thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên một tỉnh
12. Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ
thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh
13. Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với s sản xuất thủy điện không
các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa
bàn các tỉnh
CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.
+ Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: Thánh Nhọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 738