Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ kinh tế tổ chức công nghiệp và luật cạnh tranh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUAÄT NGÖÕ
KINH TEÁ TOÅ CHÖÙC COÂNG NGHIEÄP
VAØ LUAÄT CAÏNH TRANH
(Anh-Vieät)

1

MUÏC LUÏC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Abuse of Dominant Position (Laïm duïng vò theá chi
12
phoái)
Acquisition (Thoân tính, Mua ñöùt, Tieáp thu, Thuû ñaéc)
13
Administered Prices (Giaù bò quaûn cheá)
13
Advertising (Quaûng caùo)
14
Aggregate Concentration (Taäp trung toång theå)
14
Agreement (Thoûa thuaän)
14
Efficiency (Phaân boá nguoàn löïc moät caùch coù hieäu quaû)
16
Alternative Costs (Chi phí thay theá)
16
Amalgamation ((Söï)ï Hôïp nhaát)
16
Anticompetitive Practices (Haønh vi choáng laïi caïnh
16
tranh)
Anti-Monopoly Policy (Chính saùch choáng ñoäc quyeàn)
18
Antitrust (Choáng tôø rôùt)
18
Average Costs (Chi phí trung bình)
19
Barriers to Entry (Raøo caûn gia nhaäp)
19
Basing Point Pricing (Ñònh giaù ñieåm chuaån)
21
Bertrand (Nash) Equilibrium (Ñieåm caân baèng
22
Bertrand (Nash))
Bid rigging (Ñaáu thaàu gian laän)
22
Bilateral Monopoly/Oligopoly (Ñoäc quyeàn song
23
phöông/ñoäc quyeàn nhoùm baùn)
Brand Competition (Inter- and Intra-) (Caïnh tranh
trong cuøng moät nhaõn hieäu hoaëc giöõa caùc nhaõn hieäu)
24
Bundle (Troïn goùi)
25

4

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Buyer Concentration (Söï taäp trung cuûa ngöôøi mua) 26
Buyout (Mua laïi, Thoân tính)
26
Cartel (Caùcten)
26
Cartelization (Caùcten hoùa)
28
Collusion (Caáu keát)
28
Collusive bidding (tendering) (Ñaáu thaàu caáu keát) 32
Combination (Phoái hôïp)
32
Common Control (Kieåm soaùt chung)
32
Competition (Caïnh tranh)
32
Compulsory Licensing (Caáp pheùp baét buoäc)
33
Concentration (Taäp trung)
33
Concentration Indexes (Chæ soá taäp trung)
36
Concentration Mesures (Ño löôøng söï taäp trung)
38
Concentration Ratio (Tæ leä taäp trung)
38
Concerted Action or Practice (AÂm möu/haønh ñoäng phoái
38
hôïp)
Conglomerate (Conglomerat)
38
Conglomerate Merger (Saùp nhaäp Conglomerat)
39
Conscious Parallelism (Quan heä song haønh coù yù thöùc)
39
Consolidation (Söï hôïp nhaát)
40
Conspiracy (AÂm möu)
40
Constant Returns to Scale (Lôïi theá khoâng ñoåi theo qui
40
moâ)
Consumer’ Surplus (Thaëng dö cuûa ngöôøi tieâu duøng)
40
Consumer welfare (Phuùc lôïi ngöôøi tieâu duøng)
41
Contestability (Tính coù theå caïnh tranh)
41
Contestable Market (Thò tröôøng coù tính caïnh tranh)
44
Control of Enterprises (Quyeàn kieåm soaùt doanh
44
nghieäp)
Costs (Chi phí)
44
Countervailing Power (Theá löïc laøm caân b...
THUAÄT NGÖÕ
KINH TEÁ TOÅ CHÖÙC COÂNG NGHIEÄP
VAØ LUAÄT CAÏNH TRANH
(Anh-Vieät)
1
Thuật ngữ kinh tế tổ chức công nghiệp và luật cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ kinh tế tổ chức công nghiệp và luật cạnh tranh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật ngữ kinh tế tổ chức công nghiệp và luật cạnh tranh 9 10 364