Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ quản lý hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5109 lần   |   Lượt tải: 2 lần
338 THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH
STT English
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Office managerment
Office/Administrative manager
Administrative assistant
Information manager
Records manager
Word processing supervisior or manager
Receptioninst
Mail clerk
File clerk
Stenographer
Typist/Clerk typist
Word processing operator
Secretary
Professional Secretary
Speacialized Secretary
Multifunctional/Traditional/Generalists
Junior Secretary
Senior Secretary
Executive Secretary
Word processing specialist
The Office function
Office work
Filing
Coreespondece
Computing
Communication
Dynamic
Static
A nerve or brain center
Paper handling
Information handling
Top management
Middle management
First-line/lower/supervisory management
Input Information flow
Output Information flow
Internal Information flow
Managerial work
Scientific management
Office planning
Strategic planing
Operational planing
Centralization
Decentralization
Physical Centralization
Functional Centralization
Organizing

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Supervisor
Data entry clerk/Operator
Intelligent copier operator
Micrographics
Microfilm operator
Mail dstribution cleck
Courier
Programmer
Programmer analyst
System analyst
Word processing supervisior
General office services supervisor
Mail processing supervisor
Data processing supervisor
Officer services
Intradepartment relationship
Interdepartment relationship
Customers relationship
Processional relationship
Ctrolling
Monitoring
Strategic control
Tactical control
Operational control
Long term/long run/long rage
Short term/short run/short rage
Mid term/mid run/mid rage
Administrative control
Operative control
Scheduling
Dispatching/Assignment
Directing
Supervising
Correcting
Recognizing performance
Schedule sheet
Visible card files
Folder
Wall board
Gantt chart
Measurement
Standard
Subject Standard
Engineered standar
Due
Elapsed time
Report
Instruction
Manual
Orientation manual
office manual

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Employee manual/Handbook
Simplifying office work
Management through systems & procedures
Principles of motion economy
Rules of minimum efforts
Rules of symmet...
338 THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH
STT English
1 Office managerment
2 Office/Administrative manager
3 Administrative assistant
4 Information manager
5 Records manager
6 Word processing supervisior or manager
7 Receptioninst
8 Mail clerk
9 File clerk
10 Stenographer
11 Typist/Clerk typist
12 Word processing operator
13 Secretary
14 Professional Secretary
15 Speacialized Secretary
16 Multifunctional/Traditional/Generalists
17 Junior Secretary
18 Senior Secretary
19 Executive Secretary
20 Word processing specialist
21 The Office function
22 Office work
23 Filing
24 Coreespondece
25 Computing
26 Communication
27 Dynamic
28 Static
29 A nerve or brain center
30 Paper handling
31 Information handling
32 Top management
33 Middle management
34 First-line/lower/supervisory management
35 Input Information flow
36 Output Information flow
37 Internal Information flow
38 Managerial work
39 Scientific management
40 Office planning
41 Strategic planing
42 Operational planing
43 Centralization
44 Decentralization
45 Physical Centralization
46 Functional Centralization
47 Organizing
Thuật ngữ quản lý hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ quản lý hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thuật ngữ quản lý hành chính 9 10 796