Ktl-icon-tai-lieu

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản tại công ty GILIMEX

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔnMinh H¶i (KDQT42)

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ……………………………………………………………………...1
Ch¬ng I: C«ng ty cæ phÇn SXKD&XNK B×nh Th¹nh x©m nhËp thÞ trêng
NhËt B¶n ……………..…………………...3
Ch¬ng II: Ph©n tÝch m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh
th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n cña GILIMEX ………..…..9
2.1. M«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n vµ nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn
qu¸ tr×nh x©m nhËp cña GILIMEX ………………………………...…9
2.2. Thùc tr¹ng chung vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña cña
C«ng ty GILIMEX sang thÞ trêng NhËt B¶n …………………….…15
2.2.1 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë níc ta ……15
2.2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty sang thÞ trêng NhËt b¶n ………………………………..16
2.2.2.1 Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ phÝa m«i trêng kinh tÕ
NhËt B¶n ………………...…...………………….……..…17
2.2.2.2 T¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n…19
Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp
vµo thÞ trêng NhËt B¶n ……………………….…21
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm …………………………………………….…21
3.1.1 CÇn ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng …...…21
3.1.2 ViÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm..
3.1.3 VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin thÞ trêng vµ nh÷ng chuyÓn biÕn míi
cña m«i trêng kinh tÕ n¬i c«ng ty ho¹t ®éng ……………….22
3.1.4 Kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng Marketing ……………………...23
3.1.5 §Èy m¹nh kh¶ n¨ng xuÊt khÈu qua viÖc gia t¨ng hîp t¸c kinh
doanh víi c¸c ®èi t¸c NhËt B¶n ……………………………….…23
3.2 Nh÷ng gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n
3.2.1 GILIMEX cÇn ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái g× ………….………24
3.2.2 C¬ cÊu l¹i xuÊt khÈu, kh¾c phôc tÝnh ®¬n ®iÖu ………….…25
3.2.3 ViÖc ®¸p øng tiªu chuÈn chÊt lîng & Qui chÕ ……………25
3.2.4 TiÕp thÞ vµ xóc tiÕn thÞ trêng nh thÕ nµo ………………...26
KÕt luËn ………………………………………………………………….……28
.

.

.

.

0

.

§Ò ¸n m«n häc
NguyÔnMinh H¶i (KDQT42)

Lêi nãi ®Çu

Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh hiÖn nay,
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®îc xem lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt
®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng cña mçi quèc gia. Kinh tÕ ViÖt nam còng kh«ng n»m
ngoµi xu thÕ ®ã, ViÖt nam ®· vµ ®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó ®a nÒn kinh tÕ trong níc ngµy mét hßa nhËp mét c¸ch chñ ®éng vµ hiÖu qu¶ vµo ®êi sèng kinh tÕ quèc
tÕ.
Tuy nhiªn, tríc sù vËn ®éng hÕt søc s«i ®éng vµ phøc t¹p, mçi mét thÞ trêng
níc ngoµi l¹i mang trong nã nh÷ng nÐt ®Æc thï vµ rÊt phøc t¹p. Giê ®©y khi viÖc
hµng hãa s¶n xuÊt ra rÊt ®a d¹ng trªn thÞ trêng quèc tÕ, ngêi tiªu dïng còng v×
thÕ mµ cã ®îc nhiÒu sù lùa chän h¬n....
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔnMinh Hi (KDQT42)
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ……………………………………………………………………...1
Ch¬ng I: C«ng ty cæ phÇn SXKD&XNK B×nh Th¹nh x©m nhËp thÞ trêng
. NhËt B¶n ……………..…………………...3
Ch¬ng II: Ph©n tÝch m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh .
.th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n cña GILIMEX ………..…..9
2.1. M«i trêng kinh NhËt B¶n nh÷ng ®iÓm b¶n c ®éng ®Õn
qu¸ tr×nh x©m nhËp cña GILIMEX ………………………………...…9
2.2. Thùc tr¹ng chung vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña cña
C«ng ty GILIMEX sang thÞ trêng NhËt B¶n …………………….…15
2.2.1 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë níc ta ……15
2.2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty sang thÞ trêng NhËt b¶n ………………………………..16
2.2.2.1 Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc phÝa m«i trêng kinh
NhËt B¶n ………………...…...………………….……..…17
2.2.2.2 T¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n…19
Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp .
.vµo thÞ trêng NhËt B¶n ……………………….…21
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm …………………………………………….…21
3.1.1 CÇn ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng …...…21
3.1.2 ViÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm..
3.1.3 VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin thÞ trêngnh÷ng chuyÓn biÕn míi
cña m«i trêng kinh tÕ n¬i c«ng ty ho¹t ®éng ……………….22
3.1.4 Kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng Marketing ……………………...23
3.1.5 §Èy m¹nh kh¶ n¨ng xuÊt khÈu qua viÖc gia t¨ng hîp t¸c kinh
doanh víi c¸c ®èi t¸c NhËt B¶n ……………………………….…23
3.2 Nh÷ng gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n
3.2.1 GILIMEX cÇn ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái g× ………….………24
3.2.2 C¬ cÊu l¹i xuÊt khÈu, kh¾c phôc tÝnh ®¬n ®iÖu ………….…25
3.2.3 ViÖc ®¸p øng tiªu chuÈn chÊt lîng & Qui chÕ ……………25
3.2.4 TiÕp thÞ vµ xóc tiÕn thÞ trêng nh thÕ nµo ………………...26
KÕt luËn ………………………………………………………………….……28
0
Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản tại công ty GILIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản tại công ty GILIMEX - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản tại công ty GILIMEX 9 10 326