Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác hoạch định trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta gần đây

Được đăng lên bởi Nguyễn Công Long
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
z


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN
KHOA KINH TẾ
MÔN QUẢN TRỊ HỌC


ĐỀ TÀI
Thực trạng công tác hoạch định trong các doanh nghiệp vừa và
nhỏ ở Việt Nam giai đoạn gần đây.
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thùy Linh
Sinh viên thực hiện:
Phùng Văn Vỹ
Lớp:
ĐHKT1
MSSV:

0954030023

MỤC LỤC
1. LỜ NÓI ĐẦU.....................................................................................................................3
2. NỘI DUNG........................................................................................................................4
2.1. Cơ sở lý luận.................................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm, tác dụng của công tác hoạch định..................................................4
2.1.2. Mục tiêu của công tác hoạch định......................................................................4
2.1.3. Vai trò của công tác hoạch định........................................................................4
2.1.4. Phân loại công tác hoạch định............................................................................5
2.2. Thực trạng của công tác hoạch định trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước
ta hiện nay............................................................................................................6
2.2.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ..................................................................6
2.2.2 Thực trạng của công tác hoạch định trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện
nay.........................................................................................................................7
2.3. Đánh giá và giải pháp..................................................................................................8
2.3.1. Đánh giá................................................................................................................8
2.3.2. Giải pháp..............................................................................................................8
3. KẾT LUẬN........................................................................................................................9

1.

LỜ NÓI ĐẦU.
Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế nước ta là một vấn đề đang được nhà nước và toàn xã
hội quan tâm, không chỉ riêng nước ta mà hầu hết các nước trên thế giới dều chú trọng.
Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau, phụ thuộc vào các tiềm
lực của mỗi quốc gia. Đối...
z
B GIO DC V ĐO TO
TRƯỜNG ĐI HỌC CÔNG NGHỆ VN XUÂN
KHOA KINH TẾ
MÔN QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TI
Thực trạng công tác hoạch định trong các doanh nghiệp vừa và
nhỏ ở Việt Nam giai đoạn gần đây.
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thùy Linh
Sinh viên thực hiện: Phùng Văn Vỹ
Lớp: ĐHKT1
MSSV: 0954030023
Thực trạng công tác hoạch định trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta gần đây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng công tác hoạch định trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta gần đây - Người đăng: Nguyễn Công Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thực trạng công tác hoạch định trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta gần đây 9 10 212