Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng Công tác thanh tra việc thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Được đăng lên bởi phamsen1993
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với việc tham gia vào tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế đặc biệt với việc tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo ra
nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hợp tác và phát triển.
Với thị trường tiềm năng như Việt Nam các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(FDI) đang ngày một gia tăng, tuy nhiên việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh
nghiệp này đang là một vấn đề lớn cần quan tâm như tiền lương, thời giờ làm việc nghỉ
ngơi,...
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cũng như tính nghiêm túc của pháp luật
thì công tác thanh tra cần được đẩy mạnh.
Qua quá trình tìm hiểu thông tin, tài liệu từ nhiều nguồn, các văn bản quy phạm
pháp luật và các kiến thức em đã được học, em đã họn đề tài: “Thực trạng Công tác
thanh tra việc thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay”
Vì thời gian nghiên cứu không dài và vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, bài tiểu luận
không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của các
thầy cô để bài tiểu luận hoàn thiện hơn.
Em xin châ thanh cảm ơn!

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Các khái niệm
- Thanh tra:

Thanh tra là hoạt động xem xét, kiểm tra của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc theo
sự uỷ quyền của cơ quan nhà nước cấp trên đối với cơ quan nhà nước cấp dưới (mang
tính trực thuộc) và là một bộ phận của hoạt động hành pháp.
-

Thanh tra Nhà nước:

Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội, Thanh tra Nhà nước là hoạt động xem xét, đánh
giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc
thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước
bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
-

Thanh tra lao động: Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ - CP, theo đó:

Thanh tra Lao động là tổ chức thanh tra thuộc ngành lao động, ở Trung ương có Thanh
tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Tổng cục Dạy nghề; ở tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện
chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về lao động, thương binh và
xã hội trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Mục đích của thanh tra

Căn cứ Điều 2 Luật thanh tra 2010, theo đó:
Mục đích của thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong trong việc thực hiện pháp luật
về la...
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với việc tham gia vào tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế đặc biệt với việc tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo ra
nhiều hội cho các doanh nghiệp trong ngoài nước tham gia hợp tác phát triển.
Với thị trường tiềm ng như Việt Nam các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài
(FDI) đang ngày một gia tăng, tuy nhiên việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh
nghiệp này đang một vấn đề lớn cần quan tâm như tiền lương, thời giờ làm việc nghỉ
ngơi,...
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cũng như tính nghiêm túc của pháp luật
thì công tác thanh tra cần được đẩy mạnh.
Qua quá trình tìm hiểu thông tin, tài liệu từ nhiều nguồn, các văn bản quy phạm
pháp luật các kiến thức em đã được học, em đã họn đề tài: Thực trạng Công tác
thanh tra việc thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay”
Vì thời gian nghiên cứu không dài và vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, bài tiểu luận
không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của các
thầy cô để bài tiểu luận hoàn thiện hơn.
Em xin châ thanh cảm ơn!
Thực trạng Công tác thanh tra việc thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng Công tác thanh tra việc thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay - Người đăng: phamsen1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thực trạng Công tác thanh tra việc thực hiện An toàn – Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay 9 10 981