Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3023 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Mục Lục
Lời mở đầu...............................................................................................................2
Phần 1: Khái quát chung về nguồn tài trợ dài hạn.............................................3
1.1 Phát hành cổ phiếu thường...........................................................................3
1.1.1 Khái niệm.................................................................................................3
1.1.2 Đặc trưng chủ yếu....................................................................................3
1.1.3 Những lợi thế khi huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu thường mới...4
1.1.4 Những bất lợi khi phát hành cổ phiếu thường..........................................4
1.2 Cổ phiếu ưu đãi..............................................................................................5
1.2.1 Khái niệm và đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi (CFUĐ)..............................5
1.2.1.1 Khái niệm:.........................................................................................5
1.2.1.2 Đặc trưng chủ yếu.............................................................................5
1.2.2 Những lợi thế khi phát hành cổ phiếu ưu đãi...........................................5
1.2.3 Những mặt bất lợi.....................................................................................6
1.3 Trái phiếu doanh nghiệp...............................................................................6
1.3.1 Khái niệm và đặc trưng chủ yếu của trái phiếu doanh nghiệp.................6
1.3.1.1 Khái niệm..........................................................................................6
1.3.1.2 Đặc trưng chủ yếu.............................................................................6
1.3.3 Những mặt bất lợi.....................................................................................7
1.4 Vay dài hạn các tổ chức tín dụng.................................................................8
1.4.1 Khái niệm.................................................................................................8
1.4.2 Những mặt lợi...........................................................................................9
1.4.3 Những điểm bất lợi...................................................................................9
1.5 Thuê tài chính................................................................................................9
1.5.1 Khái niệm.............................................................................
Mục Lục
Lời mở đầu...............................................................................................................2
Phần 1: Khái quát chung về nguồn tài trợ dài hạn.............................................3
1.1 Phát hành cổ phiếu thường...........................................................................3
1.1.1 Khái niệm.................................................................................................3
1.1.2 Đặc trưng chủ yếu....................................................................................3
1.1.3 Những lợi thế khi huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu thường mới...4
1.1.4 Những bất lợi khi phát hành cổ phiếu thường..........................................4
1.2 Cổ phiếu ưu đãi..............................................................................................5
1.2.1 Khái niệm và đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi (CFUĐ)..............................5
1.2.1.1 Khái niệm:.........................................................................................5
1.2.1.2 Đặc trưng chủ yếu.............................................................................5
1.2.2 Những lợi thế khi phát hành cổ phiếu ưu đãi...........................................5
1.2.3 Những mặt bất lợi.....................................................................................6
1.3 Trái phiếu doanh nghiệp...............................................................................6
1.3.1 Khái niệm và đặc trưng chủ yếu của trái phiếu doanh nghiệp.................6
1.3.1.1 Khái niệm..........................................................................................6
1.3.1.2 Đặc trưng chủ yếu.............................................................................6
1.3.3 Những mặt bất lợi.....................................................................................7
1.4 Vay dài hạn các tổ chức tín dụng.................................................................8
1.4.1 Khái niệm.................................................................................................8
1.4.2 Những mặt lợi...........................................................................................9
1.4.3 Những điểm bất lợi...................................................................................9
1.5 Thuê tài chính................................................................................................9
1.5.1 Khái niệm...............................................................................................10
1.5.2 Đặc trưng................................................................................................10
1.5.3 Những điểm lợi của việc sử dụng thuê tài chính....................................10
1.5.4 Mặt bất lợi khi thuê tài chính.................................................................10
Phần 2: Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ
phẩn bánh kẹo Hải Hà..........................................................................................11
2.1 Thông tin khái quát.....................................................................................11
2.2 Phân tích tình hình......................................................................................17
2.2.1 Các khoản trả trước dài hạn....................................................................17
2.2.2 Chi phí đi vay.........................................................................................18
2.2.2 Vay và nợ dài hạn...................................................................................18
2.2.3 Cổ phiếu và lãi cơ bản trên cổ phiếu:.....................................................21
2.2.3.1 Cổ phiếu..........................................................................................21
2.2.3.2. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:................................................................21
2.2.3.4 Các khoản thanh toán thuê hoạt động.............................................22
Phần ba: Giải pháp để được tài trợ dài hạn ở các công ty Việt Nam...............23
3.1 Tạo dựng độ tin cậy của công ty................................................................24
3.2 Tạo dựng hình ảnh về năng lực của công ty.............................................24
3.3 Tài sản bảo đảm...........................................................................................25
3.4 Hạn chế rủi ro đối với nhà tài trợ vốn.......................................................25
Kết luận..................................................................................................................26
Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà 9 10 973