Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng đầu tư phát triển ở việt nam

Được đăng lên bởi katojay2710
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực trạng đầu tư phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt
các đặc điểm của đầu tư phát triển vào quản lý hoạt động đầu tư
1. Thực trạng chung về đầu tư phát triển ở Việt Nam
Về cơ bản, nước ta luôn giữ được mức độ tăng trưởng GDP cao trong
hơn mười lăm năm qua. Trong đó hoạt động đầu tư phát triển đóng góp lớn
vào sự tăng trưởng đó. Đặc biệt yếu tố vốn đầu tư ngày càng có đóng góp
quan trọng. Đầu tư phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy mô và tốc
độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất.

Biểu đồ 1 : Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP giai đoạn 1998 -2007
( Nguồn : Niên giám thống kê tóm tắt 2007)
Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước
tháng 7 năm 2008 ước đạt 8.593 tỷ đồng; tính chung 7 tháng ước đạt 47.680
tỷ đồng, bằng 48,6% kế hoạch năm. Một số Bộ có tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư
cao so với kế hoạch là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 60,5%;
Bộ Công thương đạt 54,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 52,0%; Bộ Y tế đạt
51,5%; trong khi đó Bộ xây dựng mới đạt 19,8%; Bộ Giao thông vận tải đạt
39,1%.
Khối lượng vốn giải ngân đạt thấp. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6
tháng đầu năm 2008 mới giải ngân được 26,3% kế hoạch vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước, trong đó trung ương đạt 20%; địa phương đạt 28%.
Nguyên nhân giải ngân chậm bên cạnh các nguyên nhân vẫn tồn tại từ nhiều

năm trước như khó khăn trong giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu
kém... còn do các nhà thầu chậm làm thủ tục thanh toán để chờ bổ sung
chênh lệch giá vật liệu trong tổng mức đầu tư.
Về vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: Tính đến hết tháng 7 năm
2008 nguồn vốn tín dụng đầu tư ước đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, bằng 50,4% kế
hoạch năm, trong đó nguồn vốn trong nước cho vay theo kế hoạch chỉ đạt
8,3 nghìn tỷ đồng bằng 31% kế hoạch năm. Nguồn vốn ODA cho vay lại đạt
3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm, dư nợ bình quân hỗ trợ xuất
khẩu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, bằng 211% kế hoạch năm.
Thu hút vốn ODA: Tổng giá trị vốn ODA ký kết tính đến ngày
20/7/2008 đạt 1.389 triệu USD (trong đó vốn vay đạt 1.277 triệu USD, vốn
viện trợ không hoàn lại đạt 112 triệu USD). Trong tháng 7 có 2 dự án được ký
bao gồm: “Hỗ trợ y tế tại các tỉnh miền núi phía Bắc” trị giá 60 triệu USD sử
dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và “Chăm sóc sức khoẻ người
nghèo tại vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên” trị giá 16,35 triệu USD do EC
viện trợ không hoàn lại uỷ thác qua WB. Trong 7 tháng đầu năm, mức giải
ngân nguồn vốn ODA ước đạt 1.205 triệu USD, bằng 63% kế hoạch giải
...
Thực trạng đầu tư phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt
các đặc điểm của đầu tư phát triển vào quản lý hoạt động đầu tư
1. Thực trạng chung về đầu tư phát triển ở Việt Nam
Về bản, nước ta luôn giữ được mức độ tăng trưởng GDP cao trong
hơn mười lăm năm qua. Trong đó hoạt động đầu phát triển đóng góp lớn
vào sự tăng trưởng đó. Đặc biệt yếu tố vốn đầu ngày càng đóng góp
quan trọng. Đầu phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy tốc
độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất.
Biểu đồ 1 : Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP giai đoạn 1998 -2007
( Nguồn : Niên giám thống kê tóm tắt 2007)
Thực hiện vốn đầu phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước
tháng 7 năm 2008 ước đạt 8.593 tỷ đồng; tính chung 7 tháng ước đạt 47.680
tỷ đồng, bằng 48,6% kế hoạch năm. Một số Bộ tỷ lệ thực hiện vốn đầu
cao so với kế hoạch Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đạt 60,5%;
Bộ Công thương đạt 54,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 52,0%; Bộ Y tế đạt
51,5%; trong khi đó Bộ xây dựng mới đạt 19,8%; Bộ Giao thông vận tải đạt
39,1%.
Khối lượng vốn giải ngân đạt thấp. Theo báo cáo của Bội chính, 6
tháng đầu năm 2008 mới giải ngân được 26,3% kế hoạch vốn đầu từ
ngân sách nhà nước, trong đó trung ương đạt 20%; địa phương đạt 28%.
Nguyên nhân giải ngân chậm bên cạnh các nguyên nhân vẫn tồn tại từ nhiều
Thực trạng đầu tư phát triển ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng đầu tư phát triển ở việt nam - Người đăng: katojay2710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Thực trạng đầu tư phát triển ở việt nam 9 10 290