Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi Lương Duy
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2875 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục

Chương I: Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản
1.1 Tổng quan về đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm chung của đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.3 Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản
1.2 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.2.1 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.2.2 Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.3 Nội dung đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương

Chương II: Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương
Khái quát về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế- xã hội của tỉnh
Hải Dương
2.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội tỉnh Hải Dương
2.1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế tỉnh Hải
Dương
2.1.2.1 Những thuận lợi trong phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương
2.1.2.2 Những khó khăn trong phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương
2.2 Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương
2.2.1 Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.2.2 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.2.3 Đầu tư xây dựng cơ bản phân theo ngành
2.2.4 Đầu tư xây dựng cơ bản phân theo vùng
2.2.5 Đầu tư xây dựng cơ bản phân theo cấp quản lý
2.3 Đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2007-2011
2.3.1
Kết quả và hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh
Hải Dương
2.3.1.1
Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hải
Dương
2.3.1.2
Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hải
Dương
2.1

2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2

Những hạn chế còn tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng cơ
bản
Những hạn chế còn tồn tại
Nguyên nhân tồn tại những hạn chế trong công tác đầu tư xây
dựng cơ bản

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải
Dương
3.1

Phương hướng chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hải Dương giai
đoạn 2011 – 2020
3.1.1 Quan điểm và mục tiêu đầu tư
3.1.1.1 Quan điểm
3.1.1.2 Mục tiêu đầu tư
3.1.2 Đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng trọng điểm
3.1.2.1 Mạng lưới giao thông
3.1.2.2 Phát triển hạ tầng nông, lâm nghiệp thuỷ sản
3.1.2.3 Phát triển mạng lưới điện
3.1.2.4 Phát triển thông tin lien lạc
3.1.2.5 Phát triển các ngành dịch vụ
3.1.2.6 Phát triển hạ tầng đô thị
3.1.2.7 Hạ tầng các cụm khu công nghiệp
3.1.2.8 Các lĩnh vực xã hội

3.2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đầu tư xây dựng cơ bản
trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3.2.1
Giải pháp trong huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3.2.2
Cái tiến phương pháp giai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng
tháng
3.2.3
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư, chất lượng thiết
kế kỹ thuật, tổng dự toán và thẩm đị...
Mục lục
Chương I: Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản
1.1 Tổng quan về đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm chung của đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.3 Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản
1.2 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.2.1 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.2.2 Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.3 Nội dung đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương
Chương II: Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương
2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế- xã hội của tỉnh
Hải Dương
2.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội tỉnh Hải Dương
2.1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế tỉnh Hải
Dương
2.1.2.1 Những thuận lợi trong phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương
2.1.2.2 Những khó khăn trong phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương
2.2 Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương
2.2.1 Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.2.2 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.2.3 Đầu tư xây dựng cơ bản phân theo ngành
2.2.4 Đầu tư xây dựng cơ bản phân theo vùng
2.2.5 Đầu tư xây dựng cơ bản phân theo cấp quản lý
2.3 Đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2007-2011
2.3.1 Kết quả và hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh
Hải Dương
2.3.1.1 Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hải
Dương
2.3.1.2 Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hải
Dương
Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương - Người đăng: Lương Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương 9 10 658