Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng hoạt động đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) tại Việt Nam

Được đăng lên bởi duykha03-94-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2429 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Cơ sở hạ tầng đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội.
Sự phát triển của cơ sở hạ tầng giúp nâng cao mức sống của xã hội thông qua việc
mang lại những sản phẩm, dịch vụ công cộng tốt hơn. Đồng thời, cơ sở hạ tầng cũng
hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế và củng cố vị trí cạnh tranh của các nước trên thị
trường quốc tế. Vì vậy, tất cả các nước đều có nhu cầu đầu tư để phát triển và
nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của nước mình. Tuy nhiên, đầu tư vào cơ sở hạ
tầng thường rất khó khăn do đặc điểm của lĩnh vực đầu tư này là yêu cầu nguồn vốn
lớn nhưng thu hồi vốn chậm. Chính vì thế mà ở rất nhiều nước phải đối mặt với nhiều
thử thách khi đầu tư vào lĩnh vực này cho dù có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao. Ra đời
với mục tiêu là giải quyết những khó khăn này, phương thức BOT đã nhanh chóng
được chấp nhận và áp dụng rộng rãi và được biết đến như một phương thức đầu tư
hiệu quả nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.
Với mục tiêu đưa nước ta thành một nước Công nghiệp hóa và hiện đại
hóa đến năm 2020, Chính phủ và Nhà nước cũng đã quyết định sử dụng
phương thức đầu tư BOT để phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng nước nhà. Chính vì
vậy, nhóm em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu về “Thực trạng hoạt động đầu tư
theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) tại Việt
Nam” để hiểu rõ hơn về hợp đồng BOT cũng như những kết quả mà các dự án BOT
mang lại trong suốt những năm vừa qua.

1

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG BOT.
1.1.

Khái niệm hợp đồng BOT :
Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT) : là

hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, người trực
tiếp bỏ vốn để xây dựng công trình và khai thác vận hành trong một thời gian nhất
định (10, 15, 20 năm…) được quy định trong hợp đồng, sau đó nhà đầu tư sẽ chuyển
giao lại cho nhà nước quản lý khai thác. Trong trường hợp này, nhà đầu tư thường
thành lập công ty BOT để thực hiện hợp đồng và được nhà đầu tư giao cho toàn bộ các
công việc triển khai thực hiện cả 3 giai đoạn lập dự án, thực hiện dự án và khai thác
vận hành dự án.
1.2.

Đặc điểm của hợp đồng BOT :
Hợp đồng BOT có các đặc điểm cơ bản sau đây:

a) Cơ sở pháp lý: Hoạt động đầu tư hay việc đầu tư vốn đế kinh doanh được tiến hành
trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư với Nhà nước (thông qua các cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền). Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh với
tư cách pháp lý của mình phù hợp với nội dung thỏa thuận t...
LỜI NÓI ĐẦU
sở hạ tầng đóng mt vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế hội.
Sự phát triển của s hạ tầng giúp nâng cao mức sống của hội thông qua việc
mang lại những sản phẩm, dịch vụ công cộng tốt hơn. Đồng thời, sở hạ tầng cũng
hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế củng c vị trí cạnh tranh của các nước trên thị
trường quốc tế. vy, tt c các nưc đu có nhu cu đu tư đ phát trin và
nâng cp h thng cơ s h tầng của nước mình. Tuy nhiên, đầu vào sở hạ
tầng thường rất khó khăn do đặc điểm của lĩnh vực đầu này yêu cầu nguồn vốn
lớn nhưng thu hồi vốn chậm. Chính vì thếrất nhiều nước phải đối mặt với nhiều
thử thách khi đầu vào nh vực này cho có t lệ tăng trưởng kinh tế cao. Ra đời
với mục tiêu giải quyết những khó khăn này, phương thức BOT đã nhanh chóng
được chấp nhận áp dụng rộng rãi được biết đến như một phương thức đầu
hiệu quả nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.
Với mc tiêu đưa nưc ta thành mt nưc Công nghip hóa và hin đi
hóa đến năm 2020, Chính ph và Nhà nưc cũng đã quyết đnh s dng
phương thc đu tư BOT để phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng nước nhà. Chính
vậy, nhóm em đã quyết định chn đề tài nghiên cứu v“Thực trạng hoạt động đầu
theo hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (Hợp đồng BOT) tại Việt
Nam” để hiểu hơn về hợp đồng BOT cũng như những kết quả các d án BOT
mang lại trong suốt những năm vừa qua.
1
Thực trạng hoạt động đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng hoạt động đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) tại Việt Nam - Người đăng: duykha03-94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thực trạng hoạt động đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) tại Việt Nam 9 10 708