Ktl-icon-tai-lieu

thực trạng nguồn nhân lực việt nam

Được đăng lên bởi nguyenthithuy32196
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời mở đầu
Trong bối cảnh quốc tế hiện thời, khi mà khoa học đã thực sự trở thành lực lượng
sản xuất trực tiếp với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành khoa học và công
nghệ hiện đại, công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH, HĐH) đang được coi là xu
hướng phát triển chung của các nước đang phát triển để đưa đất nước thoát khỏi
tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Đó cũng là chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt
Nam nhằm hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh”.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi nhiều nhân tố quan trọng như:
vốn, khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, song yếu tố quan trọng và quyết
định nhất là con người. Nếu so sánh các nguồn lực khác thì nguồn nhân lực được
xem như yếu tố nội sinh, quyết định sự thành bại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực,
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn chiếm vị trí trung tâm và đóng vai
trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực, báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn
quốc đã chỉ rõ “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phương hướng chung
trong nhiều năm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước”. Tuy nhiên, muốn đạt được điều đó, chúng ta cần nghiên
cứu một cách khoa học và chính xác thực trạng nguồn nhân lực của nước ta hiện
nay để từ đó đề ra giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng
như phát huy một cách cao nhất vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó cũng là lý do nhóm chúng tôi chọn đề tài
tiểu luận “ thực trạng nguồn nhân lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ở Việt Nam”.
I.

Tổng quan tài liệu:

Chặng đường đổi mới là một gia đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến
trình phát triển đất nước
Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các nền hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ
công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ,

phường tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công
nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ (Mai Phương 2013). Theo (Luận án 2013)
khi nông nghiệp, nông thôn được công nghiệp hóa, hiện đại hóa năng suất lao động
tăng lên, một bộ phận lao động nông nghiệp được giải phóng. Đây là nguồn lao
động quan trọng trong các...
Lời mở đầu
Trong bối cảnh quốc tế hiện thời, khi mà khoa học đã thực sự trở thành lực lượng
sản xuất trực tiếp với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành khoa học và công
nghệ hiện đại, công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH, HĐH) đang được coi là xu
hướng phát triển chung của các nước đang phát triển để đưa đất nước thoát khỏi
tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Đó cũng là chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt
Nam nhằm hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh”.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi nhiều nhân tố quan trọng như:
vốn, khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, song yếu tố quan trọng và quyết
định nhất là con người. Nếu so sánh các nguồn lực khác thì nguồn nhân lực được
xem như yếu tố nội sinh, quyết định sự thành bại trong quá trình phát triển kinh tế -
xã hội của mỗi quốc gia. Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực,
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn chiếm vị trí trung tâm và đóng vai
trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực, báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn
quốc đã chỉ rõ “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phương hướng chung
trong nhiều năm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước”. Tuy nhiên, muốn đạt được điều đó, chúng ta cần nghiên
cứu một cách khoa học và chính xác thực trạng nguồn nhân lực của nước ta hiện
nay để từ đó đề ra giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng
như phát huy một cách cao nhất vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó cũng là lý do nhóm chúng tôi chọn đề tài
tiểu luận “ thực trạng nguồn nhân lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ở Việt Nam”.
I. Tổng quan tài liệu:
Chặng đường đổi mới là một gia đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến
trình phát triển đất nước
Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các nền hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ
công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ,
thực trạng nguồn nhân lực việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực trạng nguồn nhân lực việt nam - Người đăng: nguyenthithuy32196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
thực trạng nguồn nhân lực việt nam 9 10 831