Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng quản lý sử dụng vốn

Được đăng lên bởi katojay2710
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực trạng quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Số liệu báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
2014 - 2015 được tổ chức mới đây cho thấy, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh
của các DN có vốn đầu tư nhà nước tương đối ổn định. Đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh
của khối các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) dù trong thời gian gần đây, tăng trưởng chậm
hơn nhưng vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của các DNNN trên toàn quốc. Vốn nhà
nước đầu tư vào DN tăng từ 136.000 tỷ đồng trước năm 2006 lên đến trên 912.000 tỷ đồng vào
năm 2012, trong đó, vốn đầu tư vào các công ty mẹ là 857.000 tỷ đồng. Các DNNN tiếp tục giữ
vai trò nòng cốt trong nền kinh tế; là công cụ quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô, đảm bảo
an sinh xã hội…
Tuy nhiên, khi nền kinh tế lâm vào khó khăn kéo dài, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình
tài chính của các TĐ, TCT đã bộc lộ nhiều hạn chế. Theo báo cáo hợp nhất, tổng số nợ phải trả
của TĐ, TCT năm 2012 là 1.348.752 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2011, chiếm 56% tổng nguồn
vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 là 1,46 lần. Trong đó, có 48 TĐ,
TCT có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần, như: TCT xây dựng Bạch Đằng (20,97
lần); TCT Xây dựng công trình giao thông 8 (20,02 lần); TCT Xây dựng công trình giao thông 1
(18,41 lần); TCT Đầu tư phát triển Đường cao tốc (14,04 lần); TCT Xây dựng Hà Nội (12,15
lần)… Điều đáng nói là nhiều TĐ, TCT đang có nợ quá hạn khá cao như: TĐ Dầu khí Quốc gia
Việt Nam (nợ quá hạn 2.174 tỷ đồng); TCT Hàng hải Việt Nam (6.681 tỷ đồng); TCT Cà phê
Việt Nam (153 tỷ đồng); TCT Chè Việt Nam (26 tỷ đồng)… Bên cạnh đó, các khoản nợ phải thu
của các TĐ, TCT năm 2012 đã lên đến con số 275.975 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là
13.490 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2011, chiếm 4,89% tổng số nợ phải thu. Tỷ lệ nợ phải
thu/tổng tài sản năm 2012 là 11,5% (năm 2011 là 14,4%). Một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải
thu/tổng tài sản ở mức cao (trên 50%) như: Công ty mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 8
(nợ phải thu 1.036,885 tỷ đồng, bằng 66%); Công ty mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 5
(nợ phải thu 684,357 tỷ đồng, bằng 62%); Công ty mẹ - TCT Xây dựng Thăng Long (nợ phải thu
795,466 tỷ đồng, bằng 60%); Công ty mẹ - TCT Thành An (nợ phải thu 839,628 tỷ đồng, bằng
56%); Công ty mẹ - TCT Xây dựng Trường Sơn (nợ phải thu 808,674 tỷ đồng, bằng 55%)...
Ngoài ra, dư nợ vay ngân hàng của DNNN lớn, lên tới 402.955...
Thực trạng quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Số liệu báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
2014 - 2015 được tổ chức mới đây cho thấy, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh
của các DN có vốn đầu tư nhà nước tương đối ổn định. Đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh
của khối các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) dù trong thời gian gần đây, tăng trưởng chậm
hơn nhưng vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của các DNNN trên toàn quốc. Vốn nhà
nước đầu tư vào DN tăng từ 136.000 tỷ đồng trước năm 2006 lên đến trên 912.000 tỷ đồng vào
năm 2012, trong đó, vốn đầu tư vào các công ty mẹ là 857.000 tỷ đồng. Các DNNN tiếp tục giữ
vai trò nòng cốt trong nền kinh tế; là công cụ quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô, đảm bảo
an sinh xã hội…
Tuy nhiên, khi nền kinh tế lâm vào khó khăn kéo dài, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình
tài chính của các TĐ, TCT đã bộc lộ nhiều hạn chế. Theo báo cáo hợp nhất, tổng số nợ phải trả
của TĐ, TCT năm 2012 là 1.348.752 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2011, chiếm 56% tổng nguồn
vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 là 1,46 lần. Trong đó, có 48 TĐ,
TCT có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần, như: TCT xây dựng Bạch Đằng (20,97
lần); TCT Xây dựng công trình giao thông 8 (20,02 lần); TCT Xây dựng công trình giao thông 1
(18,41 lần); TCT Đầu tư phát triển Đường cao tốc (14,04 lần); TCT Xây dựng Hà Nội (12,15
lần)… Điều đáng nói là nhiều TĐ, TCT đang có nợ quá hạn khá cao như: TĐ Dầu khí Quốc gia
Việt Nam (nợ quá hạn 2.174 tỷ đồng); TCT Hàng hải Việt Nam (6.681 tỷ đồng); TCT Cà phê
Việt Nam (153 tỷ đồng); TCT Chè Việt Nam (26 tỷ đồng)… Bên cạnh đó, các khoản nợ phải thu
của các TĐ, TCT năm 2012 đã lên đến con số 275.975 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là
13.490 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2011, chiếm 4,89% tổng số nợ phải thu. Tỷ lệ nợ phải
thu/tổng tài sản năm 2012 là 11,5% (năm 2011 là 14,4%). Một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải
thu/tổng tài sản ở mức cao (trên 50%) như: Công ty mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 8
(nợ phải thu 1.036,885 tỷ đồng, bằng 66%); Công ty mẹ - TCT Xây dựng công trình giao thông 5
(nợ phải thu 684,357 tỷ đồng, bằng 62%); Công ty mẹ - TCT Xây dựng Thăng Long (nợ phải thu
795,466 tỷ đồng, bằng 60%); Công ty mẹ - TCT Thành An (nợ phải thu 839,628 tỷ đồng, bằng
56%); Công ty mẹ - TCT Xây dựng Trường Sơn (nợ phải thu 808,674 tỷ đồng, bằng 55%)...
Ngoài ra, dư nợ vay ngân hàng của DNNN lớn, lên tới 402.955 tỷ đồng, chiếm đến 43,7% tổng
nguồn vốn.
Báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố mới đây cũng khẳng định, yếu kém của
DNNN đã gây tác động tiêu cực lên "bức tranh" nợ xấu. Tính đến cuối 2012, nợ xấu của DNNN
(chưa tính Vinashin) chiếm 11,8% tổng nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng; ước tính nợ xấu
của DNNN khoảng 24.950 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm nợ xấu của Vinashin tại các tổ
chức tín dụng trong nước và nợ đã được cơ cấu lại theo Quyết định 780/2012/ QĐ-NHNN của
Ngân hàng Nhà nước.
Nếu như phần khu vực DNNN còn lại (không kể Vinashin) chiếm 15% số nợ đã được cơ cấu lại
(ước khoảng 28.300 tỷ đồng) thì tổng số nợ xấu và nợ cơ cấu lại của khu vực DNNN sẽ khoảng
hơn 73.000 tỷ đồng.
Thực trạng quản lý sử dụng vốn - Trang 2
Thực trạng quản lý sử dụng vốn - Người đăng: katojay2710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực trạng quản lý sử dụng vốn 9 10 100