Ktl-icon-tai-lieu

Thực Trạng Quản Trị Cung Dịch Vụ Viettravel

Được đăng lên bởi Dương Thanh Hằng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT
1. khái niệm và đặc điểm của cung dịch vụ
1.1. Cung dịch vụ tour du lịch nghĩa là gì?
Cung dịch vụ tour du lịch là số lượng tour du lịch mà người bán là các tổ chức cá
nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có khả năng và sẵn sàng bán ở mức giá khác nhau
trong một thời kỳ nhất định.
1.2. Đặc điểm của cung dịch vụ
-

-

-

Cung ứng dịch vụ thường được thực hiện bởi các nhà cung ứng độc lập và mang tính
cạnh tranh cao
Nguyên nhân:
o Nhà cung ứng đồng thời là nhà phân phối dịch vụ.do quá trình tiêu dùng và
cung ứng sản suất ra đồng thời quá trình cung ứng dịch vụ không phụ thuộc vào
bên thứ ba.
o Mang tính cạnh tranh cao nên nhà cung ứng chủ động tạo ra các sản phẩm dịch
vụ gồm các yếu tố dịch vụ liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo chất lượng.
Quá trình cung ứng dịch vụ gồm nhiều công đoạn: bắt đầu từ khi khám phá ra nhu cầu
của dịch vụ trên thị trường cho đến khi kết thúc tiêu dùng dịch vụ.
o Quá trình cung ứng dịch vụ bao gồm các công đoạn liên tục với nhau thời gian
diễn ra quá trình cung ứng thường rất ngắn và không dừng lại ở giai đoạn nào
để đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp do đó nhà cung ứng hết sức
thận trọng trong quá trình cung ứng ảnh hưởng kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp
Cung ứng dịch vụ thường có khả năng hữu hạn một cách tương đối
Nguyên nhân
o Do sự giới hạn của nguồn lực của nhà cung ứng (xét ở góc độ nhất định cung
ứng dịch vụ bao gồm các tài sản cố định do vậy mang một số đặc điểm của tài
sản cố định, cố định vị trí, quy mô, sức chứa do vậy làm cho cung mang tính
chất hữu hạn)
Ý nghĩa
Do cung ứng dịch vụ mang tính chất hữu hạn làm nhà cung ứng cần phải có sự
dự báo trước nhu cầu để chuẩn bị khả năng cho phù hợp đồng thời có các biện
pháp can thiệp tác động để phù hợp khả năng cung ứng.
Cung ứng dịch vụ được tổ chức theo nhiều hình thức phương pháp khác nhau. ( có 4
phương pháp cung ứng dịch vụ sau theo GATS WTO)
o Cung ứng dịch vụ qua biên giới: là Phương thức cung ứng dịch vụ trong đó chỉ
có dịch vụ dịch chuyển từ quốc gia này qua quốc gia khác mà không có sự dịch
chuyển của nhà cung ứng và khác hàng.
 Ưu điểm: nhanh tiết kiệm gọn
o

-

 Hạn chế: khó đảm bào chất lượng dịch vụ nhà nước khó kiểm soát
Tiêu dùng ở nước ngoài: là phương thức cung ứng dịch vụ trong đó khách hàng
phải rời khỏi quốc gia của mình tới quốc gia cung cấp dịch vụ nhằm tiêu dùng
dịch vụ.
 Ưu điểm: khách hàng đảm bảo chất lượng dịch vụ
 Hạn chế: dẫn tới sự dò rỉ ngoại tệ
o Hiện diện thương mại: là phương thức cung ứng dịch vụ trong đó nhà cung cấp
...
LÝ THUYẾT
1. khái niệm và đặc điểm của cung dịch vụ
1.1. Cung dịch vụ tour du lịch nghĩa là gì?
Cung dịch vụ tour du lịch là số lượng tour du lịch mà người bán là các tổ chức cá
nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có khả năng và sẵn sàng bán ở mức giá khác nhau
trong một thời kỳ nhất định.
1.2. Đặc điểm của cung dịch vụ
- Cung ứng dịch vụ thường được thực hiện bởi các nhà cung ứng độc lập và mang tính
cạnh tranh cao
Nguyên nhân:
o Nhà cung ứng đồng thời là nhà phân phối dịch vụ.do quá trình tiêu dùng và
cung ứng sản suất ra đồng thời quá trình cung ứng dịch vụ không phụ thuộc vào
bên thứ ba.
o Mang tính cạnh tranh cao nên nhà cung ứng chủ động tạo ra các sản phẩm dịch
vụ gồm các yếu tố dịch vụ liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo chất lượng.
- Quá trình cung ứng dịch vụ gồm nhiều công đoạn: bắt đầu từ khi khám phá ra nhu cầu
của dịch vụ trên thị trường cho đến khi kết thúc tiêu dùng dịch vụ.
o Quá trình cung ứng dịch vụ bao gồm các công đoạn liên tục với nhau thời gian
diễn ra quá trình cung ứng thường rất ngắn và không dừng lại ở giai đoạn nào
để đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp do đó nhà cung ứng hết sức
thận trọng trong quá trình cung ứng ảnh hưởng kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp
- Cung ứng dịch vụ thường có khả năng hữu hạn một cách tương đối
Nguyên nhân
o Do sự giới hạn của nguồn lực của nhà cung ứng (xét ở góc độ nhất định cung
ứng dịch vụ bao gồm các tài sản cố định do vậy mang một số đặc điểm của tài
sản cố định, cố định vị trí, quy mô, sức chứa do vậy làm cho cung mang tính
chất hữu hạn)
Ý nghĩa
o Do cung ứng dịch vụ mang tính chất hữu hạn làm nhà cung ứng cần phải có sự
dự báo trước nhu cầu để chuẩn bị khả năng cho phù hợp đồng thời có các biện
pháp can thiệp tác động để phù hợp khả năng cung ứng.
- Cung ứng dịch vụ được tổ chức theo nhiều hình thức phương pháp khác nhau. ( có 4
phương pháp cung ứng dịch vụ sau theo GATS WTO)
o Cung ứng dịch vụ qua biên giới: là Phương thức cung ứng dịch vụ trong đó chỉ
có dịch vụ dịch chuyển từ quốc gia này qua quốc gia khác mà không có sự dịch
chuyển của nhà cung ứng và khác hàng.
Ưu điểm: nhanh tiết kiệm gọn
Thực Trạng Quản Trị Cung Dịch Vụ Viettravel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Trạng Quản Trị Cung Dịch Vụ Viettravel - Người đăng: Dương Thanh Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thực Trạng Quản Trị Cung Dịch Vụ Viettravel 9 10 213