Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp về thương hiệu du lịch Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên Đề Tốt Ngiệp

GVHD: Pham Đình Tịnh

TRƯỜNG ĐẠI HOC CÔNG NGHIỆP-TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP VỀ
THƯƠNG HIỆU DU LỊCH VIỆT
NAM

GVHD: TS. PHẠM ĐÌNH TỊNH
Họ tên SV : Hồ Thị Huệ
MSSV:10016846
LỚP: ĐHQT6LTNA

TP Vinh - Tháng 12/2011

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN....................................................................................................2
Trang Thực trạng và giải pháp về thương hiệu du lịch Việt Nam

1

Chuyên Đề Tốt Ngiệp

GVHD: Pham Đình Tịnh

LỜI NHẬN XÉT................................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC....................................................8
1. Thương hiệu là gi............................................................................................8
1.1. Thương hiệu và vai trò của thương hiệu......................................................8
1.1.1. Thương hiệu..............................................................................................8
1.1.2. Vai trò của thương hiệu.............................................................................9
1.2.Thành phần của thương hiệu.......................................................................11
1.2.1 Thành phần chức năng.............................................................................11
1.2.2. Thành phần cảm xúc...............................................................................11
1.2.2.1 Nhãn hiệu hàng hoá...............................................................................11
1.2.2.2 Tên thương mại.....................................................................................12
1.2.2.3 Chỉ dẫn địa lí và tên gọi.........................................................................12
2. Giá trị thương hiệu........................................................................................12
3. Chiêu thị và công dụng của quảng bá thương hiệu.......................................13
3.1. Quảng cáo...................................................................................................13
3.2 . Khuyến mãi bán hàng................................................................................14
3.3. Chào hàng cá nhân.....................................................................................14
3.4. Marketing trực tiếp................................
Chuyên Đ T t Ngi p GVHD: Pham Đình T nh
TR NG Đ I HOC CÔNG NGHI P-TP. H CHÍ MINHƯỜ
KHOA QU N TR KINH DOANH
CHUYÊN Đ T T NGHI P
TH C TR NG & GI I PHÁP V
TH NG HI U DU L CH VI TƯƠ
NAM
GVHD: TS. PH M ĐÌNH T NH
H tên SV : H Th Hu
MSSV:10016846
L P: ĐHQT6LTNA
TP Vinh - Tháng 12/2011
M C L C
L I C M N....................................................................................................2 Ơ
Trang Th c tr ng và gi i pháp v th ng hi u du l ch Vi t Nam ươ
1
Thực trạng và giải pháp về thương hiệu du lịch Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp về thương hiệu du lịch Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp về thương hiệu du lịch Việt Nam 9 10 383