Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Được đăng lên bởi Đặng Hoài
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3365 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị
Đề tài:
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY
DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Họ và tên sinh viên
Lớp
Khoá
Hệ
Giáo viên hướng dẫn

: Đặng Thị Hoài
: Kinh tế và quản lý đô thị
: 52
: Chính quy
: TS. Nguyễn Hữu Đoàn

Hà Nội, tháng 5 năm 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU......................................................................................................................1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY
DỰNG ĐÔ THỊ...........................................................................................................3
I. ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ.......................................................................3
1. Khái niệm đô thị, đô thị hóa.............................................................................3
2. Quản lý đô thị, nội dung của quản lý đô thị.....................................................3
II. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY
DỰNG ĐÔ THỊ.......................................................................................................8
1. Quy hoạch xây dựng đô thị...............................................................................8
2. Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị................................................................10
III. CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ..............11
1. Căn cứ cấp phép xây dựng..............................................................................11
2. Trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng........................................................14
3. Trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng................................................17
IV. QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG.............................................................18
1. Khái niệm và các hình thức vi phạm trật tự xây dựng...................................18
2. Quản lý trật tự xây dựng: Khái niệm, nguyên tắc và biện pháp xử lý...........19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA
BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2013.................................21
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẬN HÀ ĐÔNG..............................................21
1. Đặc điểm tự nhiên...........................................................................................21
2. Kinh tế - xã hội..................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị
Đề tài:
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY
DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Họ và tên sinh viên : Đặng Thị Hoài
Lớp : Kinh tế và quản lý đô thị
Khoá : 52
Hệ : Chính quy
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Hữu Đoàn
Hà Nội, tháng 5 năm 2014
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Người đăng: Đặng Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 9 10 658