Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và những giải pháp quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Dương

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý do chän ®Ò tµi
§« thÞ ho¸ víi tèc ®é ngµy cµng cao lµ xu thÕ tÊt yÕu cña c¸c quèc gia
trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh
tÕ- v¨n ho¸- x· héi cña c¸c quèc gia, c¸c ®« thÞ ®ãng vai trß nh nh÷ng h¹t
nh©n quan träng. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ v¨n ho¸ chñ yÕu cña quèc gia ®· vµ sÏ
diÔn ra chñ yÕu ë c¸c ®« thÞ. Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý kinh tÕ- x· héi ë
®« thÞ níc ta lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho tríc m¾t còng nh l©u dµi. HiÖn t¹i, ®« thÞ
ViÖt Nam tuy cßn nhá bÐ so víi ®« thÞ c¸c níc trªn thÕ giíi. Trong t¬ng lai, ®«
thÞ ViÖt Nam sÏ ph¸t triÓn nhanh v× ®ã lµ xu thÕ chung cña thÕ giíi vµ víi
hoµn c¶nh thuËn lîi hiÖn nay lµ sù hîp t¸c cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi…
Thµnh phè H¶i D¬ng lµ tØnh lþ cña tØnh H¶i D¬ng n»m trong vïng kinh
tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c cña ®Êt níc, lµ ®Çu mèi giao th«ng chÝnh víi quèc lé,
tØnh lé, thuËn lîi cho viÖc giao lu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. V× vËy viÖc qu¶n lý
quy ho¹ch x©y dùng, sö dông ®Êt x©y dùng, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i vµ tõng
bíc n©ng cao nÕp sèng vÒ gi÷ g×n trËt tù an toµn ®« thÞ lµ yªu cÇu cÊp thiÕt .
Trong ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph©n bè sö dông quü ®Êt h÷u h¹n cho c¸c nhu
cÇu kh¸c nhau hîp lý lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng trªn ®Þa bµn
cña thµnh phè.
§Ó phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy vµ lµm ®Ò ¸n m«n häc, lµ sinh viªn
chuyªn ngµnh kinh tÕ qu¶n lý ®« thÞ ®ång thêi lµ ngêi cña tØnh H¶i D¬ng, em
muèn t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh sö dông ®Êt vµ c«ng t¸c quy ho¹ch cña thµnh phè .
V× vËy, em lùa chän ®Ò tµi cho ®Ò ¸n m«n häc lµ:
"Thùc tr¹ng vµ nhng gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt” trªn
®Þa bµn thµnh phè H¶i D¬ng.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi em ®· nhËn ®îc rÊt
nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c«, c¸c b¸c trong phßng qu¶n lý ®« thÞ cña
thµnh phè vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, chñ nhiÖm bé m«n
kinh tÕ & qu¶n lý ®« thÞ- khoa “Kinh tÕ m«i trêng vµ qu¶n lý ®« thÞ” trêng §¹i
häc Kinh tÕ Quèc d©n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®« thÞ , ®« thÞ ho¸, ®Êt ®« thÞ vµ sù
biÕn ®éng cña ®Êt ®« thÞ trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸
1.1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ

1

§« thÞ lµ mét kh«ng gian c tró cña céng ®ång ngêi sèng tËp trung vµ
ho¹t ®éng trong nh÷ng khu vùc kinh tÕ phi n«ng nghiÖp.
§« thÞ lµ n¬i tËp trung d©n c, chñ yÕu lµ lao ®éng phi n«ng nghiÖp sèng
vµ lµm viÖc theo kiÓu thµnh thÞ.
§« thÞ lµ ®iÓm tËp trung d©n c víi mËt ®é cao, chñ yÕu lµ lao ®éng phi
n«ng nghiÖp, cã c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp, lµ trung t©m tæng hîp hay...
Lý do chän ®Ò tµi
§« thÞ ho¸ víi tèc ®é ngµy cµng cao xu thÕ tÊt yÕu cña c¸c quèc gia
trªn thÕ giíi nãi chungViÖt Nam nãi riªng. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh
tÕ- n ho¸- héi cña c¸c quèc gia, c¸c ®« thÞ ®ãng vai trß nh nh÷ng h¹t
nh©n quan träng. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ v¨n ho¸ chñ yÕu cña quèc gia ®· vµ sÏ
diÔn ra chñ yÕu ë c¸c ®« thÞ. Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò qu¶n kinh tÕ- héi ë
®« thÞ níc ta hÕt søc cÇn thiÕt cho tríc m¾t còng nh l©u dµi. HiÖn t¹i, ®« t
ViÖt Nam tuy cßn nhá bÐ so víi ®« thÞ c¸c níc trªn thÕ giíi. Trong t¬ng lai, ®«
thÞ ViÖt Nam sÏ ph¸t triÓn nhanh ®ã xu thÕ chung cña thÕ giíi víi
hoµn c¶nh thuËn lîi hiÖn nay hîp t¸c cña c¸c níc trong khu vùc trªn
thÕ giíi
Thµnh phè H¶i D¬ng tØnh lþ cña tØnh H¶i D¬ng n»m trong vïng kinh
träng ®iÓm phÝa B¾c cña ®Êt níc, ®Çu mèi giao th«ng chÝnh víi quèc lé,
tØnh lé, thuËn lîi cho viÖc giao lu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. V× vËy viÖc qu¶n lý
quy ho¹ch x©y dùng, sö dông ®Êt x©y dùng, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i vµ tõng
bíc n©ng cao nÕp sèng gi÷ g×n trËt an toµn ®« thÞ yªu cÇu cÊp thiÕt .
Trong ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph©n bè sö dông quü ®Êt h÷u h¹n cho c¸c nhu
cÇu kh¸c nhau hîp mét trong nh÷ng nhiÖm quan träng trªn ®Þa bµn
cña thµnh phè.
§Ó phôc cho c«ng viÖc sau nµy lµm ®Ò ¸n m«n häc, sinh viªn
chuyªn ngµnh kinh qu¶n ®« thÞ ®ång thêi ngêi cña tØnh H¶i D¬ng, em
muèn t×m hiÓut×nh h×nh sö dông ®Êt vµ c«ng t¸c quy ho¹ch cña thµnh phè .
V× vËy, em lùa chän ®Ò tµi cho ®Ò ¸n m«n häc lµ:
"Thùc tr¹ng nhng gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c quy ho¹ch dông ®Êt trªn
®Þa bµn thµnh phè H¶i D¬ng.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi em ®· nhËn ®îc rÊt
nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c«, c¸c b¸c trong phßng qu¶n lý ®« thÞ cña
thµnh p ®Æc biÖt gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, chñ nhiÖm m«n
kinh tÕ & qu¶n lý ®« thÞ- khoa Kinh tÕ m«i trêng vµ qu¶n lý ®« thÞ trêng §¹i
häc Kinh tÕ Quèc d©n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®« thÞ , ®« thÞ ho¸, ®Êt ®« thÞ vµ sù
biÕn ®éng cña ®Êt ®« thÞ trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸
1.1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ
1
Thực trạng và những giải pháp quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và những giải pháp quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Dương - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thực trạng và những giải pháp quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Dương 9 10 203