Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TIỂU NGẠCH NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC

Được đăng lên bởi thanhkieuleir12
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC TRẠNG
I.

CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC VIỆT TRUNG
Gồm 3 phần:
- Chính sách thương mại biên giới của VN với TQ
- Chính sách biên mậu của TQ với VN
- Cơ chế hợp tác thương mại biên giới Việt-Trung
1) CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA VN VỚI TQ
- Có thể nói cho đến nay, Việt Nam chưa có một chiến lược cụ thể,
linh hoạt, nhất quán nào về thương mai biên giới nói chung và
TMBG với TQ nói riêng; chỉ bước đầu xây dựng được nhưng cơ sở
pháp lí cho hoạt động thương mại biên giới như
+ Quyết định số 252/2003/QĐ-TTG về quản lí hoạt động buôn bán
hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới
+ Ngày 17/8/2004, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông
vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy
sản và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư liên tịch số
05/2004/TTLT-BTM-BTCBGTVT-BNN&PTNT-BYT-BTSNHNN hướng dẫn thực hiện
+ Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ
tướng chính phủ về quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên
giới với các nước có chung biên giới....)
- Nhìn chung, do hoạt động thương mại phát triển với tốc độ nhanh
nên các văn bản quy phạm pháp luật đã ko đáp ứng được yêu cầu
quản lí. ngày 07/11/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 254/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên
giới với các nước có chung biên giới thay thế cho Quyết định số
252/2003/QĐ-TTg. Ngày 31/01/2008, Bộ Công Thương, Bộ Tài
chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông
tư
Liên
tịch
số
01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVTBNN&PTNTBYT-NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số
254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước
có chung biên giới. Sau 3 năm triển khai thực hiện, ngày
23/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số139/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng

-

-

-

Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước
có chung biên giới
Về tổ chức điều phối thương mại biên giới:
ngày 10/7/2008, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa uỷ quyền của
Thủ tướng Chính phủ, đã ký Quyết định số 3861/QĐ-BCT về việc
thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các
nước có chung biên giới với Việt Nam, thành viên gồm đại diện
các Bộ, ngành và UBND các tỉnh biên giới. Tiếp theo, ngày
31/7/2008, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ký Quyết định số
21/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy ...
THỰC TRẠNG
I. CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC VIỆT TRUNG
Gồm 3 phần:
- Chính sách thương mại biên giới của VN với TQ
- Chính sách biên mậu của TQ với VN
- Cơ chế hợp tác thương mại biên giới Việt-Trung
1) CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA VN VỚI TQ
- thể nói cho đến nay, Việt Nam chưa một chiến lược cụ thể,
linh hoạt, nhất quán nào về thương mai biên giới nói chung
TMBG với TQ nói riêng; chỉ bước đầu xây dựng được nhưng cơ sở
pháp lí cho hoạt động thương mại biên giới như
+ Quyết đnh số 252/2003/QĐ-TTG về quản lí hoạt động buôn bán
hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới
+ Ngày 17/8/2004, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông
vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy
sản Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông ln tịch số
05/2004/TTLT-BTM-BTCBGTVT-BNN&PTNT-BYT-BTS-
NHNN hướng dẫn thực hiện
+ Quyết định s 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ
tướng chính phủ về quản hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên
giới với các nước có chung biên giới....)
- Nhìn chung, do hoạt động thương mại phát triển với tốc độ nhanh
nên các văn bản quy phạm pháp luật đã ko đáp ứng được yêu cầu
quản lí. ngày 07/11/2006 Thủ tướng Chính phđã ban hành Quyết
định số 254/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên
giới với các ớc có chung biên giới thay thế cho Quyết đnh số
252/2003/QĐ-TTg. Ngày 31/01/2008, Bộ Công Thương, Bộ Tài
chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông
thôn, Bộ Y tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông
Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-
BNN&PTNTBYT-NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số
254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước
chung biên giới. Sau 3 năm triển khai thực hiện, ngày
23/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số139/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng
THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TIỂU NGẠCH NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TIỂU NGẠCH NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC - Người đăng: thanhkieuleir12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TIỂU NGẠCH NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC 9 10 874