Ktl-icon-tai-lieu

thuế

Được đăng lên bởi Lee Min Dong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
THUẾ XUẤT KHẨU-THUẾ NHẬP KHẨU
2.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU -THUẾ NHẬP KHẨU
2.1.1.ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.
Để quản lí và điều tiết lĩnh vực thương mại quốc tế, chính quyền các quốc gia và các
vùng lành thổ trên thế giới sử dụng hai loại thuế là: thuế nhập khẩu(nk) đánh vào hàng
hóa NK, và thuế xuất khẩu (NK) đánh vào hàng hóa xuất khẩu, hai loại này gọi chung là
thuế xuất nhập khẩu(XNK).
Thương mại quốc tế đó có từ thời cổ đại, do đó thuế xuất nhập khẩu xuất hiện từ rất lâu
trong xã hội loài người, ở một số quốc gia, thuế XNK được gọi với tên gọi khác là”thuế
quan”.thuế XNK thường do các địa phương thu ,các điạ phương có thuong mại quốc tế
lớn mạnh trở nên giàu có một phần là nhờ vào nguồn thu lớn từ thuế XNK , điều này đã
làm cho tinh trạng phát triển không đồng đều ở các địa phương nguyên nhân là do cạnh
tranh nên mức thuế giữa các địa phương rất khác nhau
Ngày nay để thống nhất điều tiết lĩnh vực thương mại quốc tế và thống nhất quản lí
thuế XNK, chính quyền các nước giao cho cơ quan Hải quan quản lí các hoạt động XK
và NK , đồng thời chuyên trách quản lí thuế XNK.Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất
khẩu và nhập khẩu, Nhà nước thường yêu cầu các cá nhân và tổ chức phải hoàn tất việc
nộp thuế thì hàng hóa mới được thông quan, do đó, thuế XNK là loại thuế tương đối dễ
thu với chi phí hành thu khá thấp.
- Mục đích quan trọng của thuế xuất khẩu, nhập khẩu là do yêu cầu bảo hộ nền sản xuất
trong nước nhưng không thể áp dụng các biện pháp hành chính (hàng rào phi thuế quan)
thì thuế xuất khẩu, nhập khẩu là công cụ hữu hiệu nhất thực hiện được yêu cầu này.
- Hiện nay, do yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế, nhà nước
còn ban hành thêm thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá (được ban hành bởi
Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội). Thực chất đây là hai loại thuế bổ sung cho
thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp có căn cứ cho rằng hàng hoá đó có trợ
cấp của nhà nước hoặc có hành vi bán phá giá nhằm mục đích cạnh tranh không lành
mạnh.
. Đặc điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
* Thứ nhất: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu,
nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.Chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách

hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Những trường hợp cần lưu ý:
- Hàng hoá đó có thể là hợp pháp ở nước ngoài nhưng không hợp pháp ở Việt
Nam: thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
- Hàng hoá ...
CHƯƠNG 2
THUẾ XUẤT KHẨU-THUẾ NHẬP KHẨU
2.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU -THUẾ NHẬP KHẨU
2.1.1.ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.
Để quản điều tiết lĩnh vực thương mại quốc tế, chính quyền các quốc gia các
vùng lành thổ trên thế giới sử dụng hai loại thuế là: thuế nhập khẩu(nk) đánh vào hàng
hóa NK, thuế xuất khẩu (NK) đánh vào hàng hóa xuất khẩu, hai loại này gọi chung
thuế xuất nhập khẩu(XNK).
Thương mại quốc tế đó có từ thời cổ đại, do đó thuế xuất nhập khẩu xuất hiện từ rất lâu
trong hội loài người, một số quốc gia, thuế XNK được gọi với tên gọi khác là”thuế
quan”.thuế XNK thường do các địa phương thu ,các điạ phương thuong mại quốc tế
lớn mạnh trở nên giàu một phần nhờ vào nguồn thu lớn từ thuế XNK , điều này đã
làm cho tinh trạng phát triển không đồng đều các địa phương nguyên nhân do cạnh
tranh nên mức thuế giữa các địa phương rất khác nhau
Ngày nay để thống nhất điều tiết lĩnh vực thương mại quốc tế thống nhất quản
thuế XNK, chính quyền các ớc giao cho cơ quan Hải quan quản c hoạt động XK
NK , đồng thời chuyên trách quản thuế XNK.Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất
khẩu nhập khẩu, Nhà nước thường yêu cầu các nhân tổ chức phải hoàn tất việc
nộp thuế thì hàng hóa mới được thông quan, do đó, thuế XNK loại thuế tương đối dễ
thu với chi phí hành thu khá thấp.
- Mục đích quan trọng của thuế xuất khẩu, nhập khẩudo yêu cầu bảo hộ nền sản xuất
trong nước nhưng không thể áp dụng các biện pháp hành chính (hàng rào phi thuế quan)
thì thuế xuất khẩu, nhập khẩu là công cụ hữu hiệu nhất thực hiện được yêu cầu này.
- Hiện nay, do yêu cầu của nền kinh tế thị trường xu thế hội nhập quốc tế, nhà nước
còn ban hành thêm thuế chống trợ cấp thuế chống n phá g (được ban hành bởi
Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội). Thực chất đây hai loại thuế bổ sung cho
thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp có căn cứ cho rằng hàng hoá đó có trợ
cấp của nhà nước hoặc có hành vi bán phá giá nhằm mục đích cạnh tranh không nh
mạnh.
. Đặc điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
* Thứ nhất: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu,
nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.Chỉ những hàng hoá được vận chuyển một cách
thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuế - Người đăng: Lee Min Dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
thuế 9 10 636