Ktl-icon-tai-lieu

Thuê nhà

Được đăng lên bởi Hai Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2014
KHACH THUE:
Mr (Oâng ) .
Giaùm ñoác ( Director )
ÑEÀ XUAÁT CHO THUEÂ – CAO OÁC VAÊN PHOØNG VIMEDIMEX HOØA BÌNH

OFFER TO LEASE –VIMEDIMEX HOA BINH BUILDING
Kính göûi Oâng
Dear Mr.

,

Ñeà Xuaát Cho Thueâ naøy ñöôïc laäp ra döïa treân cuoäc thaûo luaän cuûa chuùng ta veà yù ñònh thueâ vaên
phoøng taïi toa nha VIMEDIMEX cuûa OÂng.
Chuùng toâi haân haïnh göûi ñeán OÂng Ñeà Xuaát Cho Thueâ naøy bao goàm caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu
kieän cô baûn cuûa moät hôïp ñoàng thueâ döï kieán giöõa …………………. vaø COÂNG TY TNHH BAÁT
ÑOÄNG SAÛN VIMEDIMEX HOØA BÌNH.
We refer to our discussions concerning your interest in lease space at VIMEDIMEX Building.
We are pleased to send you this offer to lease based upon the following terms and conditions
which shall form the basis of a proposed lease agreement between ………………….and
VIMEDIMEX Hoa Binh Real Estate Co., Ltd.

Döï AÙn

:

Project:

Chuû Nhaø / Ñôn Vò Ñaàu Tö

Hoa Binh Vimedimex Building, 246 Cong Quynh
Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

:

Landlord/Developer:

Dieän Tích Cho Thueâ Thuaàn

Cao oác vaên phoøng Vimedimex Hoøa Bình, 246 Coáng
Quyønh, Quaän 1, Tp. HCM, Vieät Nam.

Coâng ty TNHH Baát Ñoäng Saûn Vimedimex Hoøa Bình
Vimedimex Hoa Binh Real Estate Co., Ltd.

:

Taàng 7 – Toång dieän tích thuaàn 180 m2
Dieän Tích Cho Thueâ Thuaàn khoâng bao goàm coät,
haønh lang, vaø khu vöïc chung. Xin vui loøng xem baûn
veõ saøn ñính keøm.
Khu Vöïc Thueâ ñöôïc baøn giao vôùi traàn nhaø cuûa moãi
taàng, saøn beâ toâng, töôøng ñaõ sôn, nguoàn ñieän vôùi ñoàng

Trang 1

hoà ñieän rieâng, keát noái ñöôøng daây ñieän thoaïi vaø
internet ADSL cho moãi taàng .

Muïc Ñích Söû Duïng
Khu Vöïc Thueâ

:

Use of the Leased premises:

Giaù Thueâ Haøng Thaùng

The leased Premises shall be used solely for the
purpose of office and any change or additional use is
subject to written Landlord approval.
:

Monthly Rental:
Thôøi Haïn Thueâ

Khu Vöïc Thueâ chæ ñöôïc söû duïng laøm vaên phoøng vaø
baát kyø söï thay ñoåi muïc ñích söû duïng naøo cuõng phaûi
ñöôïc Chuû Nhaø chaáp thuaän tröôùc baèng vaên baûn

258.000 VND/ m2/ thaùng
258.000 VND per sq. m. per month

:

Period of Lease:

Thôøi haïn thueâ laø ba (03) naêm, baét ñaàu töø Ngaøy Baét
Ñaàu Thueâ.
The lease shall be for a period of three (03) year from
the Commencement Date.

Thôøi Haïn Trang Trí Noäi Thaát

:

Khaùch Thueâ seõ coù quyeàn ra vaøo Khu Vöïc Thueâ trong
voøng moät (01) thaùng keå töø Ngaøy Baét Ñaàu Thi Coâng
Trang Trí Noäi Thaát ñeå tieán...
Ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2014
KHACH THUE:
Mr (Oâng ) .
Giaùm ñoác ( Director )
ÑEÀ XUAÁT CHO THUEÂ – CAO OÁC VAÊN PHOØNG VIMEDIMEX HOØA BÌNH
OFFER TO LEASE –VIMEDIMEX HOA BINH BUILDING
Kính göûi Oâng ,
Dear Mr.
Ñeà Xuaát Cho Thueâ naøy ñöôïc laäp ra döïa treân cuoäc thaûo luaän cuûa chuùng ta veà yù ñònh thueâ vaên
phoøng taïi toa nha VIMEDIMEX cuûa OÂng.
Chuùng toâi haân haïnh göûi ñeán OÂng Ñeà Xuaát Cho Thueâ naøy bao goàm caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu
kieän baûn cuûa moät hôïp ñoàng thueâ döï kieán giöõa …………………. vaø COÂNG TY TNHH BAÁT
ÑOÄNG SAÛN VIMEDIMEX HOØA BÌNH.
We refer to our discussions concerning your interest in lease space at VIMEDIMEX Building.
We are pleased to send you this offer to lease based upon the following terms and conditions
which shall form the basis of a proposed lease agreement between ………………….and
VIMEDIMEX Hoa Binh Real Estate Co., Ltd.
Döï AÙn : Cao oác vaên phoøng Vimedimex Hoøa Bình, 246 Coáng
Quyønh, Quaän 1, Tp. HCM, Vieät Nam.
Project: Hoa Binh Vimedimex Building, 246 Cong Quynh
Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Chuû Nhaø / Ñôn Vò Ñaàu Tö : Coâng ty TNHH Baát Ñoäng Saûn Vimedimex Hoøa Bình
Landlord/Developer: Vimedimex Hoa Binh Real Estate Co., Ltd.
Dieän Tích Cho Thueâ Thuaàn : Taàng 7 – Toång dieän tích thuaàn 180 m
2
Dieän Tích Cho Thueâ Thuaàn khoâng bao goàm coät,
haønh lang, vaø khu vöïc chung. Xin vui loøng xem baûn
veõ saøn ñính keøm.
Khu Vöïc Thueâ ñöôïc baøn giao vôùi traàn nhaø cuûa moãi
taàng, saøn beâ toâng, töôøng ñaõ sôn, nguoàn ñieän vôùi ñoàng
Trang 1
Thuê nhà - Trang 2
Thuê nhà - Người đăng: Hai Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thuê nhà 9 10 862