Ktl-icon-tai-lieu

Thuế Thu Nhập Doanh Ngiệp

Được đăng lên bởi thuonghoaivu92
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 9:



THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP

Trình bày:
1.Hồ Thị Yến Nhi
2.Trần Thị Xuân Phương
3.Nguyễn Đoàn Tịnh Tâm
4.Nguyễn Thị Hà Xuyên
5.Nguyễn Thị Ngọc Yến

1

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
THUẾ
TNDN

THUẾ THU
NHẬP
DOANH
NGHIỆP
HIỆN HÀNH

THUẾ THU
NHẬP
DOANH
NGHIỆP
HOÃN LẠI

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
HIỆN HÀNH
Phương pháp tính thuế:
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN
Thuế suất thuế TNDN:


Thuế suất phổ thông là 22%, áp dụng từ 01/01/2014; tiếp tục
giảm xuống mức 20% từ 01/01/2016;



DN có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ
đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013.



DN đang hưởng thuế suất ưu đãi 20% sẽ giảm xuống còn 17% từ
01/01/2016.
3

CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế
- Thu nhập được miễn thuế
+ Các khoản lỗ được kết chuyển
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu
- Chi phí được trừ
+ Các khoản thu nhập khác

4

XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ


DOANH THU
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền
gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ
trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay
chưa thu được tiền.
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định
như sau:
• Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu,
quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.
• Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ
cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.
Trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn
thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá
đơn.
• Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
5

XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ (tt)
 DOANH THU
Doanh thu để tính TNCT thực hiện theo quy
định tại Điều 8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
1. Ðối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh
bán ra là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể
cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở sản xuất, kinh
doanh được hưởng. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp
thuế giá trị gia tăng theo phương thức trực tiếp trên giá
trị gia tăng, doanh thu để tính thu nhập bao gồm cả thuế
giá trị gia tăng.
2. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác
định theo giá bán hàng hóa trả tiền một lần, không bao
gồm tiền lãi trả góp, trả chậm.
6

XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ (tt)


 DOANH THU

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ được xác định
theo giá bán của s...
1
Nhóm 9:
THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP
Trình bày:
1.Hồ Thị Yến Nhi
2.Trần Thị Xuân Phương
3.Nguyễn Đoàn Tịnh Tâm
4.Nguyễn Thị Hà Xuyên
5.Nguyễn Thị Ngọc Yến
Thuế Thu Nhập Doanh Ngiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế Thu Nhập Doanh Ngiệp - Người đăng: thuonghoaivu92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thuế Thu Nhập Doanh Ngiệp 9 10 762