Ktl-icon-tai-lieu

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Được đăng lên bởi Nguyễn Duyên
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch ương 3

THUẾ
TIÊU THỤ
ĐẶC BIỆT

Nội dung chính
Khái niệm
Đối tượng áp dụng
Căn cứ và phương pháp tính thuế
Các trường hợp giảm, hoàn thuế
Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế
2

Khái niệm, đặc điểm
• Khái niệm:
Thuế TTĐB là loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu
dùng một số loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đặc
biệt nằm trong danh mục Nhà nước quy định
• Đặc điểm
- Mức thuế suất cao
- Hàng hóa bị đánh thuế là những hàng hóa dịch vụ
không thiết yếu, xa xỉ
- Người chịu thuế phần lớn là người có thu nhập cao
- Chỉ thu một lần ở khâu nhập khẩu, sản xuất hàng hóa
3
hoặc cung ứng dịch vụ

Mục đích
Tăng nguồn thu cho
ngân sách nhà nước
Hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng
hàng hóa dịch vụ đặc biệt

Mục đích
của thuế
TTĐB

Điều tiết thu nhập của NTD
các HH, DV đặc biệt, nhằm
phân phối thu nhập công bằng
4

Đối tượng chịu thuế TTĐB
1. Thuốc lá điếu, xì gà, các chế phẩm khác từ cây thuốc lá
2. Rượu
3. Bia
4. Ô tô dưới 24 chỗ ngồi
5. Xe mô tô 2 bánh, 3 bánh có dung tích xi lanh 125cm3
6. Tàu bay
7. Du thuyền
8. Xăng các loại,
9. Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống
10. Bài lá
11. Vàng mã, hàng mã
5

Đối tượng chịu thuế TTĐB
Ghi chuù:
- OÂ toâ döôùi 24 choã ngoài chòu thueá TTÑB keå caû OÂtoâ vöøa
chôû ngöôøi vöøa chôû haøng hoùa coù töø 02 haøng gheá trôû
leân, coù vaùch ngaên coá ñònh giöõa khoang chôû ngöôøi vaø
khoang chôû haøng hoùa.
- Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoùa laø nhöõng
saûn phaåm hoaøn chænh, khoâng bao goàm boä linh kieän ñeå
laép raùp.
6

Đối tượng chịu thuế TTĐB
Dịch vụ
1.Kinh doanh vũ trường
2.Kinh doanh mát – xa, ka-ra-o-kê
3.Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng
4.Kinh doanh đặt cược
5.Kinh doanh sân gôn
6.Kinh doanh xổ số

7

Đối tượng không chịu thuế TTĐB
Haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá TTÑB seõ khoâng chòu
thueá trong caùc tröôøng hôïp sau:
a. Haøng hoùa XUAÁT KHAÅU:
- Do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu.
Xuaát khaåu bao goàm caû baùn vaøo khu phi thueá quan (tröø
moät soá tröôøng hôïp ).
- Do cô sôû saûn xuaát uûy thaùc hoaëc baùn cho cô sôû kinh
doanh xuaát khaåu ñeå xuaát khaåu theo hôïp ñoàng kinh teá.

8

Đối tượng không chịu thuế TTĐB
b. Haøng hoùa NHAÄP KHAÅU:
- Haøng hoùa chuyeån khaåu, quaù caûnh qua bieân giôùi VN.
- Haøng hoùa taïm nhaäp - taùi xuaát khaåu, neáu thöïc taùi xuaát
khaåu trong thôøi haïn qui ñònh thì khoâng phaûi noäp thueá
TTÑB töông öùng vôùi soá haøng xuaát khaåu.
- Haøng hoùa taïm nhaäp khaåu ñeå döï hoäi chôï, trieån laõm
trong thôøi haïn qui ñònh.
- Ha...
Ch ng 3ươ
THUẾ
TIÊU THỤ
ĐẶC BIỆT
Thuế tiêu thụ đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế tiêu thụ đặc biệt - Người đăng: Nguyễn Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thuế tiêu thụ đặc biệt 9 10 582