Ktl-icon-tai-lieu

Thuế TNDN

Được đăng lên bởi hai-thanh-pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VD TÓM TẮT KẾT CẤU NỘI DUNG “CHÍNH SÁCH” THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (1)->(2)->(3)->(4)…

1

Người nộp thuế (Đối tượng nộp thuế)

1. Có mặt từ 183 ngày/năm
d. lịch or 12th l.tục
2. Có nơi ở thường xuyên
tại VN…

2

Cá nhân KO cư trú
(Thu nhập p/sinh Việt Nam)

Cá nhân cư trú
(Thu nhập p/sinh toàn cầu)

Ko phải cá nhân
cư trú thì là cá
nhân ko cư trú

Thu nhập chịu thuế và miễn thuế(trước là ko chịu thuế)

Khoản được từ khỏi tiền lương khi
tính thuế (các khoản mang tính bù
đắp, hỗ trợ, thu hút và c/s xã
hội…):
- Phụ cấp trợ cấp;
- Tiền thưởng kèm danh hiệu;
- Hỗ trợ khám bệnh, ăn giữa ca…
- ……

3

THU NHẬP

Thu nhập chịu thuế
(1).Thu nhập từ KD (biểu lũy tiến)
(2)Thu nhập từ TLTC (biểu lũy tiến)
(3)Thu nhập từ đầu tư vốn (5%)
(4)Thu nhập từ chuyển nhượng
vốn(20% or 0,1%)
(5)Thu nhập từ chuyển nhượng BDS
(25% or 2%)

(6)Thu nhập từ trúng thưởng (10%)
(7)Thu nhập từ bản quyền(5%)
(8)Thu nhập từ nhượng quyền
t/mại(5%)
(9)Thu nhập từ thừa kế (10%)
(10)Thu nhập từ quà tặng (10%)
tn(6)->(10): phần giá trị vượt 10tr)

Thu nhập miến thuế (đc ưu
đãi, kh/khích, kế thừa truyền
thống vh, t.hiện cs xã hội:
- Chuyển nhượng BDS vs ng
thân trong gia đình
- Chuyển nhượng đất, nhà ở
duy nhất; - Thu nhập từ sx
nông nghiệp; …

Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế
Cá nhân cư trú
1.2 Thu nhập từ TLTC + KD
Thuế TNCN =Thu nhập tính thuế x t.suất
->Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu
thuế-Giảm trừ (gia cảnh, b/hiểm, đ/góp
nhân đạo) ->Thu nhập chịu thuế= TLTC +
thu nhập KD

Cá nhân KO cư trú
- Thu nhập TLTC bap gồm j?
- Thu nhập KD =DThu-CPhi
(D.Thu=j; C.Phí đc trừ=j?)
- Giảm trừ gia cảnh (9tr bản thân,
3,6tr ng phụ thuộc); bảo hiểm,
đ.góp nhân đạo=?)
- Thuế suất = biểu lũy tiến

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập tính thuế
(Ko áp dụng các khoản giảm trừ)
1. Thu nhập từ KD
Thuế TNCN =Thu nhập chịu thuế x t.suất
-> Thu nhập chịu thuế=Doanh thu
2. Thu nhập TLTC
Thuế TNCN = TLTC x t.suất

-Doanh thu =j? t/tự cn cư trú
->Thuế suất: tỷ lệ cố định
trên Doanh thu (1%,2%,5%?
or TLTC (20%)

- Thuế TNCN của cá nhân cư trú và KO cư trú vs các khoản thu nhập 3,…đến 10 tính tương tự nhau (chỉ khác cách áp dụng thuế suất vs thu nhập từ
chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản, cá nhân cư trú có 2 cách, cá nhân ko cư trú chỉ có 1 cách)
- Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế-> Thuế TNCN=Thu nhập chịu thuế x t.suất; ->Thu nhập chịu thuế xác định =j? Thuế suất =j?...

4

Quy định (“chính sách”!) về quản lý thuế TNCN
Các quy định về Giảm thuế, đăng ký, khấu trừ, kê khai, quyết toán, hoàn thuế TNCN...
VD TÓM TT KT CU NI DUNG “CHÍNH SÁCH” THU THU NHP CÁ NHÂN (1)->(2)->(3)->(4)…
Cá nhân cư trú
(Thu nhp p/sinh toàn cu)
Cá nhân KO cư trú
(Thu nhp p/sinh Vit Nam)
THU NHP
1. Có mt t 183 ngày/năm
d. lch or 12th l.tc
2. Có nơi thường xuyên
t
i VN…
Ko phi cá nhân
cư trú thì là cá
nhân ko cư trú
1
2
(1).Thu nhp t KD (biu lũy tiến)
(2)Thu nhp t TLTC (biu lũy tiến)
(3)Thu nhp t đầu tư vn (5%)
(4)Thu nhp t chuyn nhượng
vn(20% or 0,1%)
(5)Thu nhp t chuyn nhượng BDS
(25% or 2%)
(6)Thu nhp t trúng thưởng (10%)
(7)Thu nhp t bn quyn(5%)
(8)Thu nhp t nhượng quyn
t/mi(5%)
(9)Thu nhp t tha kế (10%)
(10)Thu nhp t quà tng (10%)
tn(6)->(10): phn giá tr vượt 10tr)
Thu nhp miến thuế (đc ưu
đãi, kh/khích, kế tha truyn
thng vh, t.hin cs xã hi:
- Chuyn nhượng BDS vs ng
thân trong gia đình
- Chuyn nhượng đất, nhà
duy nht; - Thu nhp t sx
nông nghip; …
Khon được t khi tin lương khi
tính thuế (các khon mang tính
đắp, h tr, thu hút c/s
hi…):
- Ph cp tr cp;
- Tin thưởng kèm danh hiu;
- H tr khám bnh, ăn gia ca…
- ……
3
Thu nh
p ch
u thu
ế
1.2 Thu nhp t TLTC + KD
Thuế TNCN =Thu nhp tính thuế x t.sut
->Thu nhp tính thuế = Thu nhp chu
thuế-Gim tr (gia cnh, b/him, đ/góp
nhân đạo) ->Thu nhp chu thuế=
TLTC +
thu nhp KD
- Thu nhp TLTC bap gm j?
- Thu nhp KD =DThu-CPhi
(D.Thu=j; C.Phí đc tr=j?)
- Gim tr gia cnh (9tr bn thân,
3,6tr ng ph thuc); bo him,
đ.góp nhân đạo=?)
- Thuế sut = biu lũy tiến
Thu nhp chu thuế = Thu nhp tính thuế
(Ko áp dng các khon gim tr)
1. Thu nhp t KD
Thuế TNCN =Thu nhp chu thuế x t.sut
-> Thu nhp chu thuế=Doanh thu
2. Thu nhp TLTC
Thuế TNCN = TLTC x t.sut
-Doanh thu =j? t/t cn cư trú
->Thuế sut: t l c định
trên Doanh thu (1%,2%,5%?
or TLTC (20%)
Cá nhân KO cư trú
Ngư
i n
p thu
ế
(Đ
i tư
ng n
p thu
ế
)
Thu nh
p ch
u thu
ế
và mi
n thu
ế
(trư
c là ko ch
u thu
ế
)
Căn c
tính thu
ế
và phương pháp tính thu
ế
- Thuế TNCN ca cá nhân cư trú và KO cư trú vs các khon thu nhp 3,…đến 10 tính tương t nhau (ch khác cách áp dng thuế sut vs thu nhp t
chuyn nhượng vn và chuyn nhượng bt động sn, cá nhân cư trú có 2 cách, cá nhân ko cư trú ch có 1 cách)
- Thu nhp tính thuế là thu nhp chu thuế-> Thuế TNCN=Thu nhp chu thuế x t.sut; ->Thu nhp chu thuế xác định =j? Thuế sut =j?...
4
Quy đ
nh (“chính sách”!) v
qu
n lý thu
ế
TNCN
Các quy định v Gim thuế, đăng ký, khu tr, kê khai, quyết toán, hoàn thuế TNCN. Các văn bn cs thuế TNCN hin ch quy định chung & dn
chi
ế
u đ
ế
n các qd qu
n lý thu
ế
TNCN trong các văn b
n pháp lu
t v
qu
n lý thu
ế
ho
c qd thêm
chút n
ế
u vb v
qu
n lý thu
ế
chưa có quy đ
nh./.
Thuế TNDN - Trang 2
Thuế TNDN - Người đăng: hai-thanh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thuế TNDN 9 10 685