Ktl-icon-tai-lieu

thuế TTĐB

Được đăng lên bởi Bảo Nguyên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Bài 1: Tính thuế TTĐB phải nộp trong kỳ của Công ty sản xuất Minh Khanh có các
nghiệp vụ kinh tế sau:
(1) Nhập khẩu 900 lít rượu 420 để sản xuất 250.000 đơn vị sản phẩm A (A thuộc

diện chịu thuế TTĐB), giá tính thuế nhập khẩu là 32.000 đồng/lít, thuế suất
thuế nhập khẩu là 65%.
(2) Xuất khẩu 150.000 sản phẩm A theo giá FOB là 250.000 đồng/ sản phẩm.
(3) Bán trong nước 100.000 sản phẩm A với đơn giá chưa có thuế VAT là 295.750
đồng/ sản phẩm.
Cho biết: Thuế suất thuế TTĐB của rượu 420 là 50%; của sản phẩm A là 30%
Bài 2: Tại nhà máy thuốc lá Saigon trong 1 tháng có phát sinh các số liệu sau:
Nhà máy thuốc lá Saigon nhập khẩu thuốc lá đã cắt thành sợi để làm nguyên
liệu sản xuất thuốc lá điếu đầu lọc. Tổng giá trị hàng nhập khẩu theo điều kiện CIF
quy ra tiền Việt Nam là 16 tỷ đồng, nhà máy sử dụng 60% nguyên liệu đưa vào chế
biến tạo ra 300.000 cây thuốc lá thành phẩm.
Nhà máy xuất khẩu 180.000 cây thuốc lá thành phẩm với giá CIF quy ra tiền
Việt Nam là 78.000 đồng/ cây thuốc lá thành phẩm, bán trong nước 50.000 cây thuốc
lá thành phẩm với giá chưa VAT là 90.750 đồng/ cây thuốc lá thành phẩm. Xác định
các loại thuế: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, các thuế được hoàn lại (nếu
có) của nhà máy Saigon.
Cho biết:
Thuế suất thuế xuất khẩu là 2%
Thuế suất thuế nhập khẩu là 30%
Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá là 65%
Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế chiếm 2% giá CIF
Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.

Bài 3: Trong kỳ tính thuế tháng 5 năm 2013, doanh nghiệp A có tình hình SXKD như
sau:

1- Mua 50.000 cây thuốc lá từ một cơ sở sản xuất X để xuất khẩu theo hợp đồng đã ký
kết với giá mua 30.000 đồng/cây.
Đơn vị đã xuất khẩu được 30.000 cây thuốc lá với giá FOB là: 42.000 đồng/cây. Số
còn lại do không đủ chất lượng nên phải tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế
GTGT là: 40.000 đồng/cây.
2- Nhập khẩu 150 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 20.000 BTU, giá mua tại cửa khẩu
nước xuất ghi trong hợp đồng ngoại thương là 280 USD/ chiếc, chi phí vận tải và bảo
hiểm quốc tế cho toàn bộ lô hàng là: 1.200 USD.
Trong kỳ đơn vị đã bán được 120 chiếc với giá bán chưa có thuế GTGT là: 15.000.000
đồng/chiếc. Lô hàng nhập khẩu đủ điều kiện để xác định giá tính thuế theo phương
pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu.
3- Nhập khẩu 1.000 chai rượu 400, giá CIF ghi trên hợp đồng ngoại thương là: 660.000
đồng/chai. Trên đường vận chuyển về cửa khẩu trong phạm vi giám sát của Hải quan
bị vỡ 60 chai (...
BÀI TẬP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Bài 1: 
!"#$
(1) %&'())*+,-.
)
/0.1)2)))/3"4'5676
8!49: &'*;<.2)))/=>*:
&'*;?1@2
(2) A'B1)2)))'56C DE*;.1)2)))/=>'52
(3)  +FB))2)))'56"F/3 +G6*;.(12H1)
/=>'52
I$+,-.
)
*;1)@J'56*;<)@
Bài 2:K;5 L* MB   L*!$
%;5 L* M&'L* /NO;,/0*;5P
*!L* //Q*R2S 4;&'C/T!UD
VTG!%5*;B?W/=:;5 X8#?)@P*!/+";
IK<))2)))YL* ;'52
%;5 'BZ)2)))YL* ;'5"F UDVT
G!%5*;HZ2)))/=>YL* ;'5:I +F1)2)))YL
* ;'5"F +G6*;()2H1)/=>YL* ;'52A /4
 *K$':&':: /+,;*K7
9;5 M2
I$
'*;.@
&'*;<)@
L* *;?1@
[I05";"&0VL5.@ UD
4 &'/+, /4C+3 \2
Bài 3: 1]5.)B<:8!6^^MA_+
$
thuế TTĐB - Trang 2
thuế TTĐB - Người đăng: Bảo Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
thuế TTĐB 9 10 817