Ktl-icon-tai-lieu

THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

Được đăng lên bởi thanhdatld1993
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1: (đvt: VNĐ) (Tú)
Công ty XYZ có tình hình phát sinh trong kì tính thuế như sau:
1. Nhập khẩu 16.000 Sp, trị giá giao dịch quy ra tiền Việt Nam là 350.000/Sp (CIF)
2. Nhập khẩu 20.000 Sp, giá FOB quy ra tiền Việt Nam là 500.000/Sp
3. Nhận ủy thác NK 15.000 Sp, giá FOB quy ra tiền Việt Nam là 300.000/Sp
4. Mua của công ty Quốc Lập 10.000 Sp, giá 250.000/Sp
5. Nhập nguyên liệu để sản xuất hàng gia công; tổng giá CIF của nguyên liệu là
40.000USD (có hợp đồng gia công với nước ngoài)
6. Xuất khẩu lô hàng gồm 20.000 Sp A, 15.000 Sp B giá xuất khẩu (CIF) quy ra tiền Việt
Nam lần lượt 100.000/Sp; 125.000/Sp. Phí vận chuyển (I) và bảo hiểm (F) quốc tế của
toàn bộ lô hàng này là 104.625.000.
Biết rằng:
-

Biết phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 18.000/Sp cho hàng nhập khẩu

-

Thuế suất XK 10%

-

Thuế suất NK 30%

-

Tỷ giá do NH nhà nước Việt Nam công bố 21.000VND/USD

Yêu cầu: Tính thuế Xuất khẩu, nhập khẩu mà công ty phải nộp cho từng nghiệp vụ phát
sinh?

Bài 2:
Công ty NKN chuyên kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu, trong kì tính thuế có các
nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Ủy thác cho công ty NN nhập khẩu lô hàng mỹ phẩm từ Hàn Quốc với tổng trị giá
100.000.000 KRW
2. Nhập khẩu trực tiếp 100 ghế massage với giá trên hợp đồng là 6 tỷ đồng, chi phí vận
chuyển là 2 tr.đồng/ghế

3. Nhận ủy thác cho công ty QN 50 hộp sữa M với giá trên hợp đồng là 2.300 JPY/hộp,
giá tính thuế nhập khẩu là 2.365 JPY/hộp
Yêu cầu:
a. Xác định nghĩa vụ thuế của công ty NKN?
b. Tính thuế nhập khẩu công ty NKN phải nộp trong kỳ?
Biết rằng:
- Thuế suất thuế nhập khẩu hàng mỹ phẩm 20%, sữa 30%, ghế massage 25%
- Tỉ giá 1 KRW = 20.97 VND, 1 JPY = 210.13 VND
Bài 3: (đvt: VNĐ)
Công ty ITA hoạt động trong khu chế xuất Tân thuận A, trong kỳ có tình hình kinh doanh
như sau:
1. Xuất 2000 sản phẩm A sang thị trường Đài Loan, với giá FOB là 20USD/sp.
2. Nhập khẩu 10.000kg nguyên liệu từ Trung Quốc để phục vụ sản xuất, với giá theo hợp
đồng 3USD/kg, chi phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế lô hàng là 500 USD.
3. Bán 500 sản phẩm B ra thị trường nội địa với giá 25USD/sp.
4. Mua 200 triệu đồng vật tư phục vụ sản xuất từ thị trường nội địa
5. Dùng 100 sản phẩm A trao đổi lấy 50 sản phẩm C với một doanh nghiệp X trong chế
xuất Tân thuận B.
Yêu cầu:
a/ Nhận xét nghĩa vụ thuế XNK phát sinh của doanh nghiệp tại các nghiệp vụ trên?
b/ Cần bổ sung thêm dữ liệu gì để có thể xác định thuế XNK phát sinh?

Bài 4:
DN A kí hợp đồng gia công với DN nước ngoài, trong kì...
THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1:
 !"#$!
%&'(!%)&***+,-$.-/!$01$23456*&***7+89
:&'(!:*&***+,9;</!$01$2346**&***7+
5&'=>%6&***+,9;</!$01$2345**&***7+
?&@!$=$A!BC'%*&***+,:6*&***7+
6&'!D31! E FG!H4 $ IJ 89 =$ !D31! 34
?*&***K+LMN$O#O4
)&!H(!34N2:*&***+P,%6&***+<G!H(!89/!$01
$23Q3#M%**&***7+I%:6&***7+&R '!E84SFE29/!B"=$
4ST34434%*?&):6&***&
<"U
V <" '!E4SFE2/!B"34%W&***7+4'(!
V !"!H>%*X
V !"!H>5*X
V Y.Z4#O1$2SB:%&***L7K+L
D!Q! !"!H(!,'(!24FT[1\
]
Bài 2:
>!D.$2^4'(!,!"
1\#$!
%&_'(!342`(2[Z4A!BOJ-
%**&***&***>ab
:&'(!c"%**"2$$dODMN34)YN, '
!E34:&N7"
THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU - Người đăng: thanhdatld1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 9 10 352