Ktl-icon-tai-lieu

Thuế xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi Nguyễn Lê Nam
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1828 lần   |   Lượt tải: 17 lần
THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

AFTER MIDNIGHT
OPEN YOUR MIND, HEAR THE SOULS

HuỳnhUyên Kim Thư

Ninh ThịTuyết Nhung

ÁiPhương

HoàngChí Cao

Ôn Nữ Mai Thi

Triển

ThủyTrúc

Bích

Chiêu

Vy

ĐặngQuang Hậu

Đức

Thọ

NguyễnLê Nam

Tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Phạm vi áp dụng
Căn cứ tính thuế
Phương pháp giao dịch
Thuế suất, phương pháp tính thuế
Miễn thuế, xét miễn thuế và xét hoàn thuế
Hoàn thuế
Kê khai, nộp thuế

Tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Khái niệm:
Thuếxuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá được
phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới ViệtNam.

Đặc điểm của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thứ nhất: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới
Việt Nam.Chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng
chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứhai: Hàng hoá chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải là hàng hóa được mang qua biên giới ViệtNam.

Đặc điểm của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thứba:Thuếxuấtkhẩu,thuếnhậpkhẩulàloạithuếgiánthu,tiềnthuếphảinộpcấuthànhtronggiácảhànghoá.
Thứtư: Đốitượngnộpthuếlàcáctổchức,cánhântrựctiếpcóhànhvixuấtkhẩu,nhậpkhẩuhànghoáquabiêngiới.
Thứnăm:ThuếXK,thuếNKlàloạithuếgắnliềnvớihoạtđộngngoạithươngcủađấtnước.
Thứsáu:ThuếXK,thuếNK
àloạithuếcómốiliênhệtrựctiếpvớicáchoạtđộngthươngmạiquốctếnênchịuảnhhưởngbởicácyếutốquốctếnhưsựbiếnđộngc
ủakinhtếthếgiới,xuhướngthươngmạiquốctế,…

Thuế XNK là công cụ thuế quan để bảo hộ ngành sản xuất trong nước.

•

Thuế XNK có tác dụng làm giảm thất nghiệp.

•

Thuế XNK thể hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước đối với các nước trong khu vực và trên thế giới

•

Thuế XNK là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động XNK

•

•

5

4

3

2

1

Vai trò của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Thuế XNK là nguồn thu quan trọng cho NSNN

Phạm vi áp dụng thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế

Đối tượng nộp thuế

Căn cứ tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Đối với mặt hàng dùng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%)

•

Số lượng hàng hóa làm “căn cứ” tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm là số lượng
từng mặt hàng thực tế XK, NK ghi trong tờ khai hải quan.

•

Giá tính thuế (trị giá tính thuế)

•
•

Đối với hàng xuất khẩu,
Đối với hàng nhập khẩu.

Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Nguyên tắc:
Trị giá tính thuế đối với hàng hóa XK ...
THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Thuế xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế xuất nhập khẩu - Người đăng: Nguyễn Lê Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thuế xuất nhập khẩu 9 10 344