Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu VNPT trong thời kỳ hội nhập KTQT

Được đăng lên bởi tuananh-ttttbd
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3240 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
_____________________

NGUYỄN QUỐC VIỆT

CHIẾN LƢỢC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU
VNPT TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ

Chuyên ngành

: THƢƠNG MẠI

Mã số

: 60.34.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. LÊ TẤN BỬU

Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2007

-1-

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung chí tiết của bài luận văn này được trình
bày theo kết cấu và dàn ý của tôi với sự dày công nghiên cứu, thu thập và phân tích
các tài liệu có liên quan đến thương hiệu nói chung và VNPT nói riêng, đồng thời
được sự góp ý hướng dẫn của TS. Lê Tấn Bửu để hoàn tất luận văn.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên.
Học viên: Nguyễn Quốc Việt
Lớp: Quản trị ngoại thương, K14

-2-

Mục lục
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục biểu đồ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƢƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG
HIỆU

1.1. Khái quát về thƣơng hiệu ....................................................................................... 01
1.1.1. Các khái niệm cơ bản........................................................................................... 01
1.1.2. Đặc tính của thương hiệu ..................................................................................... 03
1.1.3. Vai trò của thương hiệu ....................................................................................... 04
1.1.4. Tài sản thương hiệu ............................................................................................. 06
1.1.5. Phương pháp định giá thương hiệu ...................................................................... 07
1.2. Quy trình xây dựng và phát triển thƣơng hiệu ...................................................... 09
1.2.1. Công việc cần làm trước khi ra quyết định xây dựng thương hiệu ........................ 09
1.2.2. Các quyết định cơ bản về xây dựng thương hiệu .................................................. 09
1.2.3. Đăng ký bảo hộ thương hiệu ................................................................................ 14
1.2.4. Quảng bá thương hiệu .......................................................................................... 15
1.2.5. Quản lý thương hiệu ........................................................................................... 15
1.3. Thách thức và kinh nghiệm xây dựng và phát triển thƣơng hiệu ......................... 16
1.3.1. Những thách thức của việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị ..................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
_____________________
NGUYỄN QUỐC VIỆT
CHIẾN LƢỢC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU
VNPT TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC T
Chuyên ngành : THƢƠNG MI
Mã số : 60.34.10
LUN VĂN THC SĨ KINH T
Ngƣời hƣớng dn khoa hc: TS. LÊ TN BU
Tp. Hồ Chí Minh Năm 2007
Thương hiệu VNPT trong thời kỳ hội nhập KTQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu VNPT trong thời kỳ hội nhập KTQT - Người đăng: tuananh-ttttbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Thương hiệu VNPT trong thời kỳ hội nhập KTQT 9 10 708