Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử của amazon.com

Được đăng lên bởi bichtram22794
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA AMAZON
I. Những khái niệm về thương mại điện tử và bán lẻ điện tử
1. Khái niệm thương mại điện tử
 E-commerce (Electronic commerce - thương mại điện tử) là hình thái hoạt động
thương mại bằng phương pháp điện tử; là việc trao đổi thông tin thương mại thông
qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy
trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. (nên còn được gọi là “thương
mại không giấy tờ”)
 Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử chỉ đơn thuần bó hẹp thương mại điện tử
trong việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, nhất là
qua Internet và các mạng viễn thông.
 Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), "Thương mại điện tử bao gồm việc
sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán
trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm


giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet".
Theo Ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương (APEC), "Thương mại điện tử là công việc kinh doanh được tiến hành



thông qua truyền thông số liệu và công nghệ tin học kỹ thuật số".
Theo nghĩa rộng:

"Thương mại điện tử được hiểu là việc thực hiện hoạt động kinh doanh qua các phương
tiện điện tử. Nó dựa trên việc xử lý và truyền dữ liệu điện tử dưới dạng text, âm thanh và
hình ảnh".
Ngoài ra còn có các khái niệm khác về TMĐT từ các góc độ:
 Góc độ công nghệ thông tin : TMĐT là việc cung cấp, phân phối thông

tin, các sản phẩm/dịch vụ, các phương tiện thanh toán qua đường dây điện
thoại, các mạng truyền thông hoặc qua các phương tiện điện tử khác.
 Góc độ kinh doanh: TMĐT là việc ứng dụng công nghệ (chủ yếu là công

nghệ thông tin) để tự động hóa các giao dịch kinh doanh và các kênh thông
tin kinh doanh.
1

 Góc độ dịch vụ: TMĐT là công cụ để các doanh nghiệp, người tiêu dùng,

các nhà quản lý cắt giảm các chi phí dịch vụ, đồng thời nâng cao chất
lượng.
 Góc độ trực tuyến: TMĐT cung cấp khả năng tiến hành các hoạt động

mua, bán hàng hóa, trao đổi thông tin trực tiếp trên Internet cùng nhiều dịch
vụ trực tuyến khác.
Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử :
TMĐT được phân chia thành một số loại như B2B, B2C, C2C dựa trên thành phần
tham gia hoạt động thương mại.Có thể sử dụng hình sau để minh họa cách phân chia này.
Government

Business

Consumer

Government

G2G

G2B

G2C

Business

B2G

B2B

B2C

Consumer

C2G

C2B

C2C

Các loại hình TMĐT:
-

Hình thức giao dịch...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA AMAZON
I. Những khái niệm về thương mại điện tử và bán lẻ điện tử
1. Khái niệm thương mại điện tử
E-commerce (Electronic commerce - thương mại điện tử) hình thái hoạt động
thương mại bằng phương pháp điện tử; là việc trao đổi thông tin thương mại thông
qua các phương tiện công nghệ điện tnói chung là không cần phải in ra giấy
trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. (nên n được gọi “thương
mại không giấy tờ”)
Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử chỉ đơn thuần hẹp thương mại điện tử
trong việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, nhất là
qua Internet và các mạng viễn thông.
Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), "Thương mại điện tử bao gồm việc
sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán
trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả c sản phẩm
giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet".
Theo Ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương (APEC), "Thương mại điện tử công việc kinh doanh được tiến hành
thông qua truyền thông số liệu và công nghệ tin học kỹ thuật số".
Theo nghĩa rộng:
"Thương mại điện tử đưc hiểuviệc thực hiện hoạt động kinh doanh qua các phương
tiện điện tử. Nó dựa trên việc xử lý và truyền dliệu điện tới dạng text, âm thanh và
hình ảnh".
Ngoài ra còn có các khái niệm khác về TMĐT từ các góc độ:
Góc độ công nghệ thông tin : TMĐT việc cung cấp, phân phối thông
tin, các sản phẩm/dịch vụ, các phương tiện thanh toán qua đường dây điện
thoại, các mạng truyền thông hoặc qua các phương tiện điện tử khác.
Góc độ kinh doanh: TMĐT việc ứng dụng công nghệ (chủ yếu công
nghệ thông tin) để tự động hóa các giao dịch kinh doanh và các kênh thông
tin kinh doanh.
1
Thương mại điện tử của amazon.com - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại điện tử của amazon.com - Người đăng: bichtram22794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thương mại điện tử của amazon.com 9 10 924