Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết quản trị học

Được đăng lên bởi Ngô Văn Thái
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
I. §iÒu kiÖn ra ®êi, ®Æc tr ng vµ u thÕ cña s¶n ư
xuÊt hµng ho¸
II. Hµng ho¸
III. TiÒn TÖ
IV. Qui luËt gi¸ trÞ
Thuyết quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết quản trị học - Người đăng: Ngô Văn Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thuyết quản trị học 9 10 934