Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình đầu tư xây dựng

Được đăng lên bởi dinhhuu-sunsportgroup
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SUNSPORTGROUP
Dinhhuu.sunsportgroup@gmail.com

Tel: 0903 721 192

NỘI DUNG
1

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3

DỰ TOÁN XÂY DỰNG

4

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

5

PHÂN LOẠI DỰ ÁN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

6

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

7

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.1

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1.2

1.3

Giai đoạn thực hiện DA đầu tư XD Công Trình

Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào sử dụng

Ba giai đoạn của quy trình đầu tư xây dựng

1.1

1.2

1.3

Khai thác

1.1 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Bước 3
Bước 2

Bước 1

Báo cáo kinh tế

kỹ thuật công trình
Lập dự án đầu tư xây
dựng công trình.
Lập báo cáo đầu tư xây dựng
(hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng công trình)

1.1.1 Lập báo cáo đầu tư xây dựng.
Theo Nghị quyết 66/2006/QH11 quy định một số dự án quan trọng quốc gia
phải lập báo cáo đầu tư xây dựng.

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẦU TƯ:
Sự cần thiết phải đầu tư xây
dựng công trình, các điều
kiện thuận lợi và khó khăn,
chế độ khai thác và sử dụng
tài nguyên quốc gia, nếu có.

Dự kiến quy mô đầu tư, diện
tích xây dựng, các hạng mục
công trình chính, phụ, dự kiến
địa điểm công trình và nhu
cầu sử dụng đất.

Phân tích,lựa chọn về công
nghệ, kỹ thuật, các điều kiện
cung cấp vật tư, thiết bị,
nguyên liệu, năng lượng,
dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật,
phương án giải phóng mặt
bằng, tái định cư nếu có.

Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ
tổng mức đầu tư, thời hạn thực
hiện dự án, phương án huy động
vốn theo tiến độ và hiểu quả kinh
tế của dự án và phân kỳ đầu tư
nếu có.

1.1.2 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ sở.

THUYẾT MINH
- Sự cần thiết mục tiêu đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, hình thức đầu tư xây
dựng công trình, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cung cấp
nguyên nhiên liệu và các yếu tố khác.
- Mô tả về quy mô, diện tích công trình, các hạng mục công trình bao gồm công
trình chính và công trình phụ, phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật và công
nghệ và công suất.
- Giải pháp thực hiện: Có 4 giải pháp, bao gồm:
- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng chống cháy, nổ và các yêu
cầu về an ninh, quốc phòng.
- Tổng mức đầu tư của dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp
vốn theo tiến độ, phương án hoàn trả vốn đối với dự án có thu hồi vốn. Các chỉ
tiêu tài chính và phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

1.1.2 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ...
SUNSPORTGROUP
Dinhhuu.sunsportgroup@gmail.com Tel: 0903 721 192
Thuyết trình đầu tư xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình đầu tư xây dựng - Người đăng: dinhhuu-sunsportgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Thuyết trình đầu tư xây dựng 9 10 676