Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình quản lý học

Được đăng lên bởi hangnguyen139
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2096 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 14: TỔNG QUAN VỀ LÃNH ĐẠO
“ Chìa khóa thành công là khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công”

I) BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO
1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành lãnh đạo
1.1. Khái niệm lãnh đạo
Lãnh đạo là 1 thuật ngữ đa nghĩa :
- Theo nghĩa rộng, lãnh đạo là lôi cuốn người khác đi theo mình. Để lôi cuốn
người khác, lãnh đạo phải xác định và truyền đạt được tầm nhìn,thể hiện các gía trị
và tạo ra môi trường trong đó các mục tiêu chỉ có thể đạt được.
- Lãnh đạo là điều khiển,chỉ dẫn,ra lệnh và đi trước nhằm đạt sự tuân thủ của con
người đối với chủ thể lãnh đạo.Theo khái niệm này,lãnh đạo không chỉ là ép buộc
mà còn là động viên,thúc đẩy các thành viên hoàn thành mục tiêu của hệ thống.
- Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người sao cho họ tự nguyện và nhiệt tình
phấn đấu để đạt được các mục tiêu kế hoạch.
- Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng mang tính xã hội.
Tóm lại, lãnh đạo là quá trình truyền cảm hứng,khơi dậy sự nhiệt tình và động lực
của con người để họ làm việc một cách tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế
hoạch.
1.2.Các yếu tố cấu thành lãnh đạo
Lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố cấu thành chính :
(1) Khả năng hiểu được con người với những động cơ thúc đẩy khác nhau ở
những thời gian khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau;
(2) Khả năng khích lệ, lôi cuốn;
(3) Khả năng thiết kế và duy trì môi trường để thực hiện nhiệm vụ.
2. Phân biệt lãnh đạo và quản lý

Quản lý
là những người được bổ nhiệm,có
quyền lực pháp lý
Lên kế hoạch, lập ngân sách

Lãnh đạo
Có thể có hoặc không có vị trí quản
lý nhất định trong hệ thống
Hoạch định chiến lược, tầm nhìn

Tổ chức và tuyển dụng
Hướng dẫn và kiểm soát
Tạo ra các ranh giới, rào cản

Tạo văn hóa và giá trị chung
Giúp người khác tiến bộ
Giảm rào cản, ranh giới

Mục tiêu,
nhiệm vụ

- Đảm bảo người khác phải hoàn
thành công việc
- Tập trung vào mục tiêu-định vị,
thiết lập hàng hóa dịch vụ

Hướng
phát triển

Có tính phân tích

Tập trung vào con người,vào sự thay
đổi, truyền lửa và khích lệ con người
giúp cho họ hành động 1 cách tự
nguyện và nhiệt tình vì mục tiêu
chung
Có tính đổi mới

Hành
động,
tính cách

Hành động theo kiểu ông chủ,quyền
lực từ trên xuống dưới
Giữ khoảng cách tình cảm
Máy móc
Tuân thủ
Chỉ dẫn

Hành động theo kiểu ảnh hưởng
(chiều dọc và chiều ngang )
Tạo điều kiện cho mọi người
Có mối liên hệ tình cảm
Khoáng đạt, quan tâm
Khích lệ, phá cách,lắng nghe

Kết quả

Duy trì sự ổn định, tạo văn hóa hiệu
quả

Tạo sự thay đổi và văn hóa hội nhập

Vị trí
Định
hướng
Tổ chức

3. ...
CHƯƠNG 14: TỔNG QUAN VỀ LÃNH ĐẠO
“ Chìa khóa thành công là khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công”
I) BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO
1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành lãnh đạo
1.1. Khái niệm lãnh đạo
Lãnh đạo là 1 thuật ngữ đa nghĩa :
- Theo nghĩa rộng, lãnh đạo lôi cuốn người khác đi theo mình. Để lôi cuốn
người khác, lãnh đạo phải xác định và truyền đạt được tầm nhìn,thể hiện các gía trị
và tạo ra môi trường trong đó các mục tiêu chỉ có thể đạt được.
- Lãnh đạo điều khiển,chỉ dẫn,ra lệnh đi trước nhằm đạt sự tuân thủ của con
người đối với chủ thể lãnh đạo.Theo khái niệm y,lãnh đạo không chỉ là ép buộc
mà còn là động viên,thúc đẩy các thành viên hoàn thành mục tiêu của hệ thống.
- nh đạo là quá trình tác động đến con người sao cho họ tự nguyện và nhiệt tình
phấn đấu để đạt được các mục tiêu kế hoạch.
- Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng mang tính xã hội.
Tóm lại, lãnh đạo là quá trình truyền cảm hứng,khơi dậy sự nhiệt tình và động lực
của con người để họ làm việc một cách tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế
hoạch.
1.2.Các yếu tố cấu thành lãnh đạo
Lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố cấu thành chính :
(1) Khả năng hiểu được con người với những động thúc đẩy khác nhau
những thời gian khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau;
(2) Khả năng khích lệ, lôi cuốn;
(3) Khả năng thiết kế và duy trì môi trường để thực hiện nhiệm vụ.
2. Phân biệt lãnh đạo và quản lý
Thuyết trình quản lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình quản lý học - Người đăng: hangnguyen139
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thuyết trình quản lý học 9 10 685