Ktl-icon-tai-lieu

Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM

Phan Thanh Hà

_____________________________________________________________________________________________________________

TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
QUA VIỆC XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN HỌC TẬP VÀ TỔ CHỨC
DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN
TRONG HỌC PHẦN “VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRẺ EM”
PHAN THANH HÀ*

TÓM TẮT
Trên cơ sở nghiên cứu xây dựng các dự án dạy học một số phần của học phần “Vệ
sinh phòng bệnh trẻ em” (VSPBTE) và tiến hành dạy thử nghiệm trên một lớp học phần tại
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM), bài báo cho thấy
hiệu quả tích cực hóa hoạt động học tập bộ môn cho sinh viên (SV) khi ứng dụng phương
pháp dạy học dự án (DHDA) vào một số chương của học phần VSPBTE.
Từ khóa: dạy học dự án, hoạt động học tập tích cực, Vệ sinh phòng bệnh trẻ em.
ABSTRACT
Increasing students’ activeness in learning through learning projects and teaching
using project-based learning in 'Hygiene and diseases prevention for children'
Based on the design of learning projects for the teaching of some parts of “Hygiene
and diseases prevention for children” and their implementation in one class at Ho Chi
Minh City University of Education, the article presents positive results as students’
activeness increases when learning with projects in some chapters of “Hygiene and
diseases prevention for children”.
Keywords: PBL method, active learning activities, 'Hygiene and diseases prevention
for children'.

1.

Mở đầu
Quan điểm đào tạo đại học hiện nay là tăng tính hành động, tăng cường vận dụng
kiến thức giải quyết những vấn đề thực tiễn cho SV. Dạy học theo dự án là một trong
những phương pháp dạy học giúp quan điểm này được triển khai. Trường ĐHSP
TPHCM là cơ sở giáo dục chú trọng đến DHDA qua việc phổ biến chương trình Intel
đến giảng viên và SV, trong đó dạy học theo dự án là nội dung chủ lực. Tuy nhiên, sử
dụng hình thức dạy học theo dự án vào giảng dạy các bộ môn vẫn chưa phổ biến trong
Trường ĐHSP TPHCM.
Học phần VSPBTE nằm trong chương trình đào tạo SV Khoa Giáo dục Đặc biệt
và một số khoa khác trong Trường ĐHSP TPHCM, có nội dung chương trình gắn bó
với thực tiễn, từ đó cho thấy có thể sử dụng hình thức dạy học theo dự án một cách
hiệu quả cho học phần này.
Bài viết cung cấp kết quả xây dựng các dự án dạy học ở một số phần của học
phần VSPBTE và kết quả thực nghiệm những dự án này nhằm tích cực hóa hoạt động
*

ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Email: thanhhaphan@yahoo.com

139

Tư liệu tham khảo

Số 3(68) nă...
TP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Phan Thanh Hà
_____________________________________________________________________________________________________________
139
TÍCH CC HÓA HOT ĐỘNG HC TP CA SINH VIÊN
QUA VIC XÂY DNG CÁC D ÁN HC TP VÀ T CHC
DY HC BNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC D ÁN
TRONG HC PHN “V SINH PNG BNH TR EM”
PHAN THANH HÀ
*
TÓM TT
Trên sở nghiên cu xây dng các d án dy hc mt s phn ca hc phn “V
sinh phòng bnh tr em” (VSPBTE) và tiến hành dy th nghim trên mt lp hc phn ti
Trường Đi hc phạm Thành ph H CMinh (ĐHSP TPHCM), bài báo cho thy
hiu qu tích cc hóa hot động hc tp b môn cho sinh viên (SV) khi ng dụng phương
pháp dy hc d án (DHDA)o mt s chương của hc phn VSPBTE.
T khóa: dy hc d án, hoạt động hc tp tích cc, V sinh phòng bnh tr em.
ABSTRACT
Increasing students’ activeness in learning through learning projects and teaching
using project-based learning in 'Hygiene and diseases prevention for children'
Based on the design of learning projects for the teaching of some parts of “Hygiene
and diseases prevention for children” and their implementation in one class at Ho Chi
Minh City University of Education, the article presents positive results as students’
activeness increases when learning with projects in some chapters of “Hygiene and
diseases prevention for children”.
Keywords: PBL method, active learning activities, 'Hygiene and diseases prevention
for children'.
1. M đầu
Quan điểm đào tạo đại hc hin nay là tăng tính hành động, ng cường vn dụng
kiến thức giải quyết những vấn đề thực tiễn cho SV. Dạy học theo dán một trong
những phương pháp dạy hc giúp quan điểm này được trin khai. Trường ĐHSP
TPHCM là sở giáo dc chú trọng đến DHDA qua vic ph biến chương trình Intel
đến ging viên SV, trong đó dạy hc theo d án ni dung ch lc. Tuy nhiên, s
dng hình thc dy hc theo d án vào ging dy các b môn vẫn chưa phổ biến trong
Trường ĐHSP TPHCM.
Hc phn VSPBTE nằm trong chương trình đào to SV Khoa Giáo dục Đặc bit
mt s khoa khác trong Trường ĐHSP TPHCM, nội dung chương trình gn
vi thc tin, t đó cho thấy th s dng hình thc dy hc theo d án mt cách
hiu qu cho hc phn này.
Bài viết cung cp kết qu xây dng các d án dy hc mt s phn ca hc
phn VSPBTE kết qu thc nghim nhng d án này nhm tích cc a hoạt đng
*
ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Email: thanhhaphan@yahoo.com
Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy 9 10 851