Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chí đánh giá trưởng phòng marketing

Được đăng lên bởi anhtuantran15-1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tên nhân viên:

Chức danh công việc: Trưởng phòng Marketing

Tên người đánh giá

Bộ phận đánh giá:
Ngày đánh giá:

Tiêu chí
Xâm nhập thị

Thứ hạng
Xuất sắc: -xây dựng mối quan hệ với khách hàng: 100/100 khách hàng

trường: đánh

bằng việc xâ dựng được các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng

giá qua việc

tốt,…,nhận được sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng

xây dựng mối

-Sản phẩm được nhiều người biết đến và được người tiêu dùng tin tưởng

quan hệ với

lựa chọn nhiều

khách hàng,

- Tạo ra được sự khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường

phát triển thị

Khá:-tạo quan hệ tốt với khách hàng

trường, phát

-Sản phẩm được người tiêu dùng biết đến nhiều và tin dùng sản phẩm

triển sản

-có sự khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường

phẩm, tạo sự

Đạt yêu cầu:-quan hệ tốt với khách hàng

khác biết hóa

- sản phẩm được nhiều người biết đến

cho sản phẩm,

-tạo ra được sự khác biệt với các sp khác

phát triển nhãn Yếu:- bị khách hàng phàn nàn, góp ý
hiệu sản phẩm

- sản phẩm được ít người tiêu dùng sử dụng

trên thị trường

- sản phẩm không có sự khác biệt gì với các sản phẩm khác trên thị trường.
Kém:-bị khách hàng phàn nàn, góp ý kiến
- người tiêu dùng không biết nhiều đến sản phẩm
- không có sự khác biệt gì với các sản phẩm khác trên thị trường.

Hiệu quả sản
phẩm: đánh
giá thông qua
mức độ hoàn

Xuất sắc: Mục tiêu hoàn thành rất tốt, với thời gian ngắn hơn mức dự kiến
Khá: Mục tiêu hoàn thành tốt, với thời gian đạt mức dự kiến
Đạt yêu cầu: Mục tiêu hoàn thành, với thời gian đạt mức dự kiến
Yếu: Mục tiêu hoàn thành hoàn thành, thời gian vượt mức dự kiến
Kém: Mục tiêu chưa hoàn thành, thời gian quá mức dự kiến

thành mục tiêu
Khả năng
Xuất sắc: +được tất cả các nhân viên trong phòng tôn trọng,quý mến…
lãnh đạo và

+Các nhân viên trong phòng đoàn kết, làm việc hiệu quả,nhanh

ra quyết
định: đánh giá
thông qua việc
nhận được sự
tôn trọng và
tinh thần hợp
tác từ nhân
viên, giúp mọi

chóng, không có mâu thuẫn trong phòng
+ Mọi nhân viên trong phòng đều biết thực hiện công việc của mình
Khá:+ mọi nhân viên trong phòng đều hoàn thành công việc của mình
+ không có mâu thuẫn trong nội bộ.
+ Mọi nhân viên trong phòng đều biết thực hiện công việc của mình
Đạt yêu cầu:+mọi nhân viên trong phòng đều hoàn thành công việc của

người trong bộ mình
phận có quyết

+ Mọi nhân viên trong phòng đều biết công việc của mình

định đúng về

trong phòng

công việc,

Yếu:+ mọi nhân viên trong phòng đều hoàn thành công việc của mình

hướng dẫn

Kém:+ nhân viên tr...
Tên nhân viên: Chức danh công việc: Trưởng phòng Marketing
Tên người đánh giá Bộ phận đánh giá:
Ngày đánh giá:
Tiêu chí Thứ hạng
Xâm nhập thị
trường: đánh
giá qua việc
xây dựng mối
quan hệ với
khách hàng,
phát triển thị
trường, phát
triển sản
phẩm, tạo sự
khác biết hóa
cho sản phẩm,
phát triển nhãn
hiệu sản phẩm
trên thị trường
Xuất sắc: -xây dựng mối quan hệ với khách hàng: 100/100 khách hàng
bằng việc xâ dựng được các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng
tốt,…,nhận được sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng
-Sản phẩm được nhiều người biết đến và được người tiêu dùng tin tưởng
lựa chọn nhiều
- Tạo ra được sự khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường
Khá:-tạo quan hệ tốt với khách hàng
-Sản phẩm được người tiêu dùng biết đến nhiều và tin dùng sản phẩm
-có sự khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường
Đạt yêu cầu:-quan hệ tốt với khách hàng
- sản phẩm được nhiều người biết đến
-tạo ra được sự khác biệt với các sp khác
Yếu:- bị khách hàng phàn nàn, góp ý
- sản phẩm được ít người tiêu dùng sử dụng
- sản phẩm không có sự khác biệt gì với các sản phẩm khác trên thị trường.
Kém:-bị khách hàng phàn nàn, góp ý kiến
- người tiêu dùng không biết nhiều đến sản phẩm
- không có sự khác biệt gì với các sản phẩm khác trên thị trường.
Hiệu quả sản
phẩm: đánh
giá thông qua
mức độ hoàn
thành mục tiêu
Xuất sắc: Mục tiêu hoàn thành rất tốt, với thời gian ngắn hơn mức dự kiến
Khá: Mục tiêu hoàn thành tốt, với thời gian đạt mức dự kiến
Đạt yêu cầu: Mục tiêu hoàn thành, với thời gian đạt mức dự kiến
Yếu: Mục tiêu hoàn thành hoàn thành, thời gian vượt mức dự kiến
Kém: Mục tiêu chưa hoàn thành, thời gian quá mức dự kiến
Khả năng
lãnh đạo và
Xuất sắc: +được tất cả các nhân viên trong phòng tôn trọng,quý mến…
+Các nhân viên trong phòng đoàn kết, làm việc hiệu quả,nhanh
tiêu chí đánh giá trưởng phòng marketing - Trang 2
tiêu chí đánh giá trưởng phòng marketing - Người đăng: anhtuantran15-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tiêu chí đánh giá trưởng phòng marketing 9 10 32