Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Huyền Kul
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2001/NĐ - CP CỦA CHÍNH PHỦ
Trần Thị Hòa
Khoa Kế toán - Tài chính

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tồn tại và phát triển ở tất cả các quốc gia trên thế
giới như một thành phần tất yếu của nền kinh tế. Ở nước ta, phát triển DNNVV là một nhiệm
vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Sự ra đời của nghị định số 90/2001/NĐ-CP, ngày 23/11/2001 của Chính
phủ về trợ giúp phát triển DNNVV đã đánh dấu tầm quan trọng của loại hình doanh nghiệp
này. Tuy nhiên, sau 3 lần dự thảo sửa đổi, điều 3 “định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa” của
nghị định số 90 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, gây khó khăn và lúng túng cho các doanh
nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xác định DNNVV. Bài viết này nhằm đưa
ra một số ý kiến đánh giá và nhận xét về điều 3 của nghị định này.
1. Đặt vấn đề
Từ năm 1998 trở về trước, nước ta chưa có văn bản nào quy định phân loại doanh nghiệp
theo quy mô, mà chủ yếu phân loại doanh nghiệp theo 2 nhóm: doanh nghiệp quốc doanh và
doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Sự ra đời của công văn số 681/1998/CP-KTN, ngày
20/06/1998 của Chính phủ về việc định hướng chiến lược và chính sách hỗ trợ phát triển
DNNVV đã đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình thống nhất quan niệm và đẩy mạnh hỗ
trợ DNNVV ở Việt Nam. Công văn số 681 quy định, DNNVV là doanh nghiệp có quy mô
vốn kinh doanh dưới 5 tỷ đồng và số lượng lao động bình quân năm ít hơn 200 người. Tuy
nhiên, công văn này lại khẳng định, các tiêu thức này chủ yếu mang tính chất quy ước hành
chính để phục vụ cho việc quản lý và vận dụng chính sách hỗ trợ phát triển. Bước sang năm
1999, với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể,
bằng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp, thêm vào đó là sự ra đời của các luật thuế,
các DNNVV đã có nhiều sự chuyển biến đột phá. Để phù hợp với xu thế mới, ngày
23/11/2001 Chính phủ ban hành nghị định số 90/2001/NĐ-CP nhằm trợ giúp phát triển
DNNVV. Theo đó, nghị định số 90 đã đưa ra tiêu chuẩn chính thức, áp dụng thống nhất để
phân loại DNNVV.
Cùng với quá trình phát triển của đất nước, việc vận dụng nghị định này vào thực tế hiện
nay đã không còn phù hợp, bộc lộ một số bất cập, nhất là trong vấn đề “Định nghĩa
DNNVV”, dẫn đến gây khó khăn và lúng túng cho các doanh nghiệp và các cấp quản lý nhà
nước trong vấn đề xác định tiêu chuẩn DNNVV, liên quan đến việc hưởng các chính sách ưu
đãi củ...
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2001/NĐ - CP CỦA CHÍNH PHỦ
Trần Thị Hòa
Khoa Kế toán - Tài chính
Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) tồn tại phát triển tất cả các quốc gia trên thế
giới như một thành phần tất yếu của nền kinh tế. Ở nước ta, phát triển DNNVV là một nhiệm
vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Sự ra đời của nghị định số 90/2001/NĐ-CP, ngày 23/11/2001 của Chính
phủ về trợ giúp phát triển DNNVV đã đánh dấu tầm quan trọng của loại hình doanh nghiệp
này. Tuy nhiên, sau 3 lần dự thảo sửa đổi, điều 3 “định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa” của
nghị định số 90 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, gây khó khăn lúng túng cho các doanh
nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xác định DNNVV. Bài viết này nhằm đưa
ra một số ý kiến đánh giá và nhận xét về điều 3 của nghị định này.
1. Đặt vấn đề
Từ năm 1998 trở về trước, nước ta chưa văn bản nào quy định phân loại doanh nghiệp
theo quy mô, chủ yếu phân loại doanh nghiệp theo 2 nhóm: doanh nghiệp quốc doanh
doanh nghiệp ngoài quốc doanh. S ra đời của công văn số 681/1998/CP-KTN, ngày
20/06/1998 của Chính phủ về việc định hướng chiến lược chính sách hỗ trợ phát triển
DNNVV đã đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình thống nhất quan niệm đẩy mạnh hỗ
trợ DNNVV Việt Nam. Công văn số 681 quy định, DNNVV doanh nghiệp quy
vốn kinh doanh dưới 5 tỷ đồng số lượng lao động bình quân năm ít hơn 200 người. Tuy
nhiên, công văn này lại khẳng định, các tiêu thức này chủ yếu mang tính chất quy ước hành
chính để phục vụ cho việc quản vận dụng chính sách hỗ trợ phát triển. Bước sang năm
1999, với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể,
bằng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp, thêm vào đó sự ra đời củac luật thuế,
các DNNVV đã có nhiu sự chuyển biến đột phá. Đ p hợp với xu thế mới, ngày
23/11/2001 Chính phủ ban hành nghị định số 90/2001/NĐ-CP nhằm trợ giúp phát triển
DNNVV. Theo đó, nghị định số 90 đã đưa ra tiêu chuẩn chính thức, áp dụng thống nhất để
phân loại DNNVV.
Cùng với quá trình phát triển của đấtớc, việc vận dụng nghị định này vào thực tế hiện
nay đã không còn phù hợp, bộc lộ một số bất cập, nhất trong vấn đề “Định nghĩa
DNNVV”, dẫn đến gây khó khăn lúng túng cho các doanh nghiệp các cấp quản nhà
nước trong vấn đề xác định tiêu chuẩn DNNVV, liên quan đến việc hưởng các chính sách ưu
đãi của Chính phủ đối với loại hình doanh nghiệp y. lẽ đó, tác giả xin đưa ra một số ý
kiến xung quanh vấn đề xác định các tiêu chí đối với DNNVV nước ta, tham khảo tiêu
thức đánh giá của một số quốc gia trên thế giới.
2. Tiêu chí phân loại DNNVV ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam
Dựa theo quy thể phân loại doanh nghiệp thành doanh nghiệp quy lớn, vừa
nhỏ. Trong đó, việc xác định các tiêu chí định mức để đánh giá quy của một
DNNVV sự khác biệt các quốc gia trên thế giới. Ngay trong cùng một quốc gia, những
tiêu chí này cũng thể được thay đổi theo thời gian sự phát triển của doanh nghiệp, đặc
điểm nền kinh tế hay tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia đó... Tuy nhiên, các tiêu chí phổ
biến nhất được nhiều quốc gia sử dụng là: số lượng lao động bình quân doanh nghiệp sử
dụng trong năm, tổng mức vốn đầu tư của doanh nghiệp, tổng doanh thu hàng năm của doanh
nghiệp (Bảng 1).
Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp - Trang 2
Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp - Người đăng: Huyền Kul
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp 9 10 62