Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001

Được đăng lên bởi noilaitinhxua-nd89
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIªU CHUÈN viÖt nam

TCVN ISO 14001 : 2005
ISO 14001 : 2004
XuÊt b¶n lÇn 2
Second edition

HÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng −
C¸c yªu cÇu vµ h−íng dÉn sö dông
Environmental management systems −
Requirements with guidance for use

Hµ néi − 2005

TCVN ISO 14001: 2005

2

TCVN ISO 14001: 2005

Môc lôc
Lêi giíi thiÖu ................................................................................................ 7
1.

Ph¹m vi ¸p dông ............................................................................................ 13

2.

Tiµi liÖu viÖn dÉn ............................................................................................ 15

3.

ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa .................................................................................. 15

4.

C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng ............................................... 21

4.1. C¸c yªu cÇu chung ......................................................................................... 21
4.2. ChÝnh s¸ch m«i tr−êng ................................................................................... 23
4.3. LËp kÕ ho¹ch .................................................................................................. 23
4.4. Thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh .................................................................................. 25
4.5. KiÓm tra ........................................................................................................... 31
4.6. Xem xÐt cña l·nh ®¹o ..................................................................................... 33
Phô lôc A: H−íng dÉn sö dông tiªu chuÈn nµy ...................................................... 37
Phô lôc B: Sù t−¬ng øng gi÷a TCVN ISO 14001 : 2005 vµ TCVN ISO 9001 : 2000. 59
Th− môc tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................... 73

3

TCVN ISO 14001: 2005

4

TCVN ISO 14001: 2005

Lêi nãi ®Çu
TCVN ISO 14001 : 2005 thay thÕ TCVN ISO 14001 : 1998.
TCVN ISO 14001 : 2005 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 14001 : 2004.
TCVN ISO 14001 : 2005 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 207
"Qu¶n lý m«i tr−êng" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt
l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh.

5

TCVN ISO 14001: 2005
Introduction
Organizations of all kinds are increasingly concerned with achieving and demonstrating sound
environmental performance by controlling the impacts of their activities, products and services on the
environment, consistent with thei...
TCVN
T I ª U C H U È N v i Ö t n a m
TCVN ISO 14001 : 2005
ISO 14001 : 2004
XuÊt b¶n lÇn 2
Second edition
HÖ thèng qu¶n lý m«i trêng
C¸c yªu cÇu vµ híng dÉn sö dông
Environmental management systems
Requirements with guidance for use
Hµ néi 2005
Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001 - Người đăng: noilaitinhxua-nd89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001 9 10 863