Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận

Được đăng lên bởi Hiến Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có năng lực,
phẩm chất đạo đức tốt là một vấn đề rất cơ bản, quan trọng được Đảng và Nhà
nước ta thường xuyên quan tâm; vấn đề này cũng là một trong những nội dung
được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động:
“Học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Suốt đời cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư, là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư
trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Sở dĩ vấn đề này được đề cập nhiều vì nó
không chỉ xuất phát từ vai trò, vị trí hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
nền hành chính Nhà nước, mà nó còn xuất phát từ những hạn chế, yếu kém về chất
lượng của một bộ phận trong đội ngũ này ở không ít địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
Xác định được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tổ
chức, triển khai thực hiện lộ trình cải cách hành chính của Nhà nước, Quốc hội đã
thông qua Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998. Pháp lệnh này đã được
Quốc hội sửa đổi, bổ sung hai lần thông qua vào các ngày 28/4/2000 và ngày
01/7/2003; tại kỳ họp thứ 4, ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức (có hiệu lực từ
ngày 01/01/2010), Luật này thay thế Pháp lệnh công chức 2003. Luật cán bộ, công
chức vừa được ban hành là thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước tiếp tục đổi mới hoạt động công vụ và phương thức quản lý cán bộ, công
chức phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện
đại với một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực. Qua đó, phục
vụ tốt các nhu cầu của xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
Đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản và chủ yếu thì một bộ phận đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức các cấp vẫn còn những hạn chế và thiếu sót nhất
định. Về chính trị, tư tưởng, vẫn có cán bộ, công chức, viên chức còn dao động,
1

suy giảm niềm tin đối với Đảng, với chế độ XHCN, với công cuộc đổi mới của
nhân dân ta hiện nay. Về phẩm chất đạo đức và lối sống, còn có cán bộ, công chức
thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu...
LỜI MỞ ĐẦU
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, năng lực,
phẩm chất đạo đức tốt là một vấn đề rất cơ bản, quan trọng được Đảng Nhà
nước ta thường xuyên quan tâm; vấn đề này cũng một trong những nội dung
được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động:
“Học tập là theo tấm gương đạo đức H Chí Minh: Suốt đời cần, kiệm, liêm,
chính, chí công tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời
trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Sở vấn đề này được đề cập nhiều vì
không chỉ xuất phát từ vai trò, v trí hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức trong công tác y dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ
nghĩa, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
nền hành chính Nhà nước, mà nó còn xuất phát từ những hạn chế, yếu kém về chất
lượng của một bộ phận trong đội n này không ít đa phương, ngành, cơ quan, đơn v.
Xác định được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tổ
chức, triển khai thực hiện lộ trình cải cách hành chính của Nhà nước, Quốc hội đã
thông qua Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998. Pháp lệnh này đã được
Quốc hội sửa đổi, bổ sung hai lần thông qua vào các ngày 28/4/2000 ngày
01/7/2003; tại kỳ họp thứ 4, ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức (có hiệu lực từ
ngày 01/01/2010), Luật này thay thế Pháp lệnh công chức 2003. Luật cán bộ, công
chức vừa được ban hành là thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước tiếp tục đổi mới hoạt động công vụ và phương thức quản lý cán bộ, công
chức phù hợp với thể chế chính trị nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện
đại với một đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất năng lực. Qua đó, phục
vụ tốt các nhu cầu của xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
Đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Bên cạnh những mặt mạnh bản chủ yếu thì một bộ phận đội n
cán bộ, công chức, viên chức các cấp vẫn còn những hạn chế thiếu sót nhất
định. Về chính trị, tưởng, vẫn cán bộ, công chức, viên chức còn dao động,
1
tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận - Người đăng: Hiến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
tiểu luận 9 10 845