Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước từ khi Luật NSNN 2002 ra đời

Được đăng lên bởi Vân Phong Lãng Tử
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bất cứ nền kinh tế nào, việc giải quyết cân đối giữa thu – chi cũng
được xem là nhiệm vụ hàng đầu để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Song, việc
tăng trưởng kinh tế luôn luôn không đáp ứng kịp với yêu cầu chi tiêu của Chính
phủ cho đời sống xã hội, nên thường xảy ra tình trạng bội chi ngân sách ở nhiều
nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.
Đối với Việt Nam, nhờ chủ trương đổi mới các chính sách kinh tế của
Chính phủ đã thúc đẩy được các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất, kinh
doanh, đời sống người dân từng bước được nâng lên khá hơn so với những năm
trước. Mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2011 vào khoảng
1.300 USD/người/năm, con số này đã đưa Việt Nam thoát khỏi danh sách các
nước nghèo cần được quan tâm của thế giới nhưng cũng đưa Việt Nam rơi vao
bẫy “thu nhập trung bình”. Việc ra khỏi danh sách các nước nghèo là một điều
đáng tự hào đối với định hướng phát triển của nước nhà, tuy nhiên cũng gây khó
khăn trong việc vay nợ nước ngoài vì lãi suất ưu đãi không còn được áp dụng để
hỗ trợ cho các khoản vay bù đắp bội chi trong nước. Bên cạnh đó, để thực hiện
chủ trương phát triển đất nước trong tình hình kinh tế mới, kiềm chế lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô và ưu tiên an sinh xã hội, thì bội chi NSNN vẫn là vấn đề cần
quan tâm. Tình trạng này không những gây khó khăn đối với việc cân đối NSNN
cấp Trung ương, nó cũng diễn ra khá gay gắt đối với ngân sách cấp tỉnh, do
nguồn thu eo hẹp, yêu cầu chi lại ngày càng tăng nhanh cả trong chi tiêu dùng,
chi phát triển và chi đảm bảo định hướng phát triển chung của đất nước. Một số
tỉnh, tuy có bội thu ngân sách, nhưng nhìn chung kết quả này chưa ổn định vững
chắc, chủ yếu do “thắt lưng, buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu cần thiết, nhất là đối
với chi cho y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng còn chiếm tỷ trọng thấp trong
GDP.
Trong cơ chế thị trường, yêu cầu đổi mới hoạt động của Ngân sách Nhà
nước đòi hỏi phải xây dựng mô hình quản lý ngân sách thích hợp và phù hợp với
thông lệ quốc tế, mô hình này cho phép xác định cơ cấu ngân sách với nội dung
các khoản thu và chi để đảm bảo sự cân đối của NSNN. Cân đối NSNN là
nguyên tắc quản lý NSNN xuất phát từ yêu cầu khách quan của ổn định tiền tệ,
ổn định sản xuất, đời sống, đồng thời nó còn là điều kiện để tạo dựng môi trường
tài chính vĩ mô ổn định. Vì vậy, cân đối NSNN được xem là một trong những
công cụ sắc bén để Nhà nước can thiệp toàn diện vào nền kinh tế.
Qua nghiên cứu tìm hiểu chuyên đề: Quản lý NSNN trong Ch...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bất cứ nền kinh tế nào, việc giải quyết cân đối giữa thu chi cũng
được xem là nhiệm vụ hàng đầu để quản lý nền kinh tế của Nhà ớc. Song, việc
tăng trưởng kinh tế luôn luôn không đáp ứng kịp với yêu cầu chi tiêu của Chính
phủ cho đời sốnghội, n thường xảy ra nh trạng bội chi ngân sách ở nhiều
nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.
Đối với Việt Nam, nhờ chủ trương đổi mới các chính sách kinh tế của
Chính phủ đã thúc đẩy được các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất, kinh
doanh, đời sống người dân từng bước được nâng lên khá hơn so với những năm
trước. Mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2011 vào khoảng
1.300 USD/người/năm, con số này đã đưa Việt Nam thoát khỏi danh sách các
nước nghèo cần được quan tâm của thế giới nhưng ng đưa Việt Nam rơi vao
bẫy “thu nhập trung nh”. Việc ra khỏi danh sách các nước nghèo một điều
đáng thào đối với định hướng phát triển của nước nhà, tuy nhiên cũng gây khó
khăn trong việc vay nợ nước ngoài vì lãi suất ưu đãi không còn được áp dụng để
hỗ trợ cho các khoản vay đắp bội chi trong nước. Bên cạnh đó, để thực hiện
chủ trương phát triển đất nước trong tình hình kinh tế mới, kiềm chế lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô và ưu tiên an sinh xã hội, thì bội chi NSNN vẫn là vấn đề cần
quan tâm. nh trạng này không những gây kkhăn đối với việc cân đối NSNN
cấp Trung ương, cũng diễn ra khá gay gắt đối với ngân sách cấp tỉnh, do
nguồn thu eo hẹp, yêu cầu chi lại ngày càng tăng nhanh cả trong chi tiêu ng,
chi phát triển chi đảm bảo đnh hướng phát triển chung của đất nước. Một số
tỉnh, tuy có bội thu ngân sách, nhưng nhìn chung kết quả này chưa ổn đnh vững
chắc, chủ yếu do “thắt lưng, buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu cần thiết, nhất đối
với chi cho y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng còn chiếm tỷ trọng thấp trong
GDP.
Trong chế thị trường, yêu cầu đổi mới hoạt động của Ngân sách Nhà
nước đòi hỏi phải xây dựng mônh quản lý ngân sách thích hợp và phù hợp với
thông lệ quốc tế, mô hình này cho phép xác định cấu ngân sách với nội dung
các khoản thu chi để đảm bảo sự cân đối của NSNN. Cân đối NSNN
nguyên tắc quản NSNN xuất phát từ yêu cầu khách quan của ổn định tiền tệ,
ổn định sản xuất, đời sống, đồng thời nó còn là điều kiện để tạo dựng môi trường
tài chính ổn định. vậy, cân đối NSNN được xem một trong những
công cụ sắc bén để Nhà nước can thiệp toàn diện vào nền kinh tế.
Qua nghiên cứu tìm hiểu chuyên đề: Quản NSNN trong Chương trình
Cao học Quản công, đồng thời với những lý do trên em đã chọn đề tài tiểu
Tiểu luận môn học Quản lý Ngân sách Nhà nước – Học viên Võ Bá Phong – HC19-T3
1
Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước từ khi Luật NSNN 2002 ra đời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước từ khi Luật NSNN 2002 ra đời - Người đăng: Vân Phong Lãng Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước từ khi Luật NSNN 2002 ra đời 9 10 232