Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
…………..o0o…………..

Tiểu luận
Cơ sở lý luận về chuyển đổi
nền kinh tế thị trường

1

Mục Lục
I. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lê nin. .................................................... 4
II.Khái niệm về kinh tế thị trƣờng. ................................................................................ 5
III. Việc vận dụng quan điểm trong triết học Mác-Lê nin vào hoạt động .................... 5
PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................................ 7
VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
............................................................................................................................... 7
I. CHỦ CHƢƠNG ,CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC TRONG VIỆC
CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THI TRƢỜNG............................................... 7
1-Một số nét nổi bật của nền kinh tế nƣớc ta trƣớc khi chuyển sang nền kinh tế thị
trƣờng............................................................................................................................. 7
2-Chính sách đổi mới nền kinh tế của Đảng và nhà nƣớc ta. ........................................ 8
II- NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG DƢỚI SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƢỚC VIỆT
NAM . .......................................................................................................................... 10
Những mục tiêu, thành tựu -hạn chế và biện pháp khắc phục: ................................... 10
PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................................................... 15
I- Tóm lƣợc lại phần nội dung. .................................................................................... 15
II- Ý kiến của bản thân . .............................................................................................. 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 17

Lời mở đầu
Xã hội loài ngƣời đã tồn tại, phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn
gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải
vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật
chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ diệt.Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền
tảng hình thành tất cả các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần cuả hội .Qua đó ta thấy
đƣợc tầm quan trong to lơn của kinh tế trong sụ tồn tại và phát triển của xã hội bởi
vì kinh tế chinh là kết quả c...
1
…………..o0o………..
Tiểu luận
Cơ sở lý luận về chuyển đổi
nền kinh tế thị trường
Tiểu luận: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiểu luận: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường 9 10 921