Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận dánh giá tăng trưởng kinh tế

Được đăng lên bởi Minh Nguyễn Công
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………….

2

PHÀN I: NHỮNG THÀNH TỰU KINH TẾVIỆT NAM………………..

3

1. KẾT QUẢ KINH TẾ VIỆT NAM TRONG

NHỮNG NĂM QUA……………………………………………

4

1.1.Tăng trưởng kinh tế qua các năm………………………………

4

1.2.Những thành công trong tăng trưởng kinh tế khác…………….

7

KẾT LUẬN PHẦN I…………………………………………………….

10

PHẦN II MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM……..

11

2.1. BẢN CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH KINH
TẾ VIỆT NAM………………………………………………………

11

2.2. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM…………………..

12

2.2.1 Xuất khẩu tài nguyên chiểm tỷ trọng lớn……………………….

12

2.2.2. Lao động trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam………………

13

2.2.3 Tỷ lệ phân phối vốn đầu tư……………………………………

15

2.3 HỆ QUẢ CỦA CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM…………………

17

KẾT LUẬN PHẦN 2…………………………………………………….

19

PHẦN 3NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH
TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO…………………

20

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN……………………..

22

3.1.1. Quan điểm………………………………………………………..

22

3.1.2. Mục tiêu…………………………………………………………...
3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐỔI MỚI

22

1

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG ………………………………………………………..

3.2.1. Các mất cân đối kinh tế vĩ mô…………………………………

24

3.2.1. Nút thắt vi mô…………………………………………………….

25

3.2.3.Tạo lập nền tảng để tiến lên mức thu nhập trung bình và xa hơn
nữa…………………………………………………………………

26

Những kiến nghị chính sách…………………………………………….

26

KẾT LUẬN……………………………………………………………..

30

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….

31

2

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển, thuộc
nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Duy trì được tốc độ tăng
trưởng trung bình khoảng 7% một năm. Trong 10 năm thực hiện Chiến lược
phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, chúng ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi,
vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai
cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những
thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát
triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững
mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo
ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng nhanh là một hiện thực, không
chỉ dưới con mắt người nước ngoài, cũng không chỉ dưới lăng kính kinh tế vĩ
mô, mà sự tăng trưởng này còn có t...
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………. 2
PHÀN I: NHỮNG THÀNH TỰU KINH TẾVIỆT NAM……………….. 3
1. KẾT QUẢ KINH TẾ VIỆT NAM TRONG
NHỮNG NĂM QUA……………………………………………
4
1.1.Tăng trưởng kinh tế qua các năm………………………………
4
1.2.Những thành công trong tăng trưởng kinh tế khác…………….
7
KẾT LUẬN PHẦN I…………………………………………………….
10
PHẦN II MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM……..
11
2.1. BẢN CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH KINH
TẾ VIỆT NAM………………………………………………………
11
2.2. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM…………………..
12
2.2.1 Xuất khẩu tài nguyên chiểm tỷ trọng lớn……………………….
12
2.2.2. Lao động trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam………………
13
2.2.3 Tỷ lệ phân phối vốn đầu tư……………………………………
15
2.3 HỆ QUẢ CỦA CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM…………………
17
KẾT LUẬN PHẦN 2…………………………………………………….
19
PHẦN 3NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH
TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO…………………
20
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN……………………..
22
3.1.1. Quan điểm………………………………………………………..
22
3.1.2. Mục tiêu…………………………………………………………...
3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐỔI MỚI
22
1
tiểu luận dánh giá tăng trưởng kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận dánh giá tăng trưởng kinh tế - Người đăng: Minh Nguyễn Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tiểu luận dánh giá tăng trưởng kinh tế 9 10 437