Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận đề tài : Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức thơi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ở việt nam hiên nay

Được đăng lên bởi Nhỏ Yêu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề tài : Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở đất
nước Việt Nam hiện nay.
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.
Lý do chọn đề tài:
Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng
trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ. Trong nền văn
minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức - có thể nói là hết
sức cơ bản của thời đại thông tin.Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành
tựu về công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Internet, thực tế ảo,
thương mại tin học.... Cùng với những thành tựu về công nghệ sinh học:
công nghệ gen, nhân bản vô tính... đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo
lộn toàn bộ nền kinh tế thế giới và toàn bộ xã hội loài người đưa con người
đi vào thời đại kinh tế tri thức.Rất nhiều nước trên thế giới đều có tăng
trưởng kinh tế từ tri thức.Việt Nam vẫn đang là một trong những nước
nghèo và kém phát triển so với khu vực và trên thế giới.Do đó phát triển
kinh tế là chiến lược cấp bách hàng đầu.Hơn nữa chúng ta đang trên con
đường tiến hành công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước nên không thể
không đặt mình vào tri thức, phát triển tri thức để đưa nền kinh tế nước nhà
bắt kịp và phát triển cùng thế giới.
Góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế,tiến nhanh trên con đường công
nghiệp hoa,hiện đại hoá chúng ta cần phải nghiên cứu tri thức,tìm hướng đi
đúng đắn cho nền kinh tế tri thức,phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh đất
nước,phù hợp với khu vực,với thế giới và thời đại trong tổng thể các mối
liên hệ,trong sự phát triển vận động không ngừng của nền kinh tế tri thức.
Vì vậy em quyết định chọn đề tài “ Những giải pháp để phát triển kinh tế
tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay” này để
làm đề tài nghiên cứu của mình.
Do hiểu biết còn hạn chế nên đề tài còn những thiếu sót nhất định. Em rất
mong được sự nhận được ý kiến đóng góp của các thầy , cô để đề tài được
hoàn thiện hơn.
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa,hiện đại hóa có tính thời sự cao, có s nghĩa sâu sắc về mặt

lý luận và thực tiễn đặt ra. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này
ở nhiều góc độ khác nhau. Những đóng góp và nghiên cứu các nhà khoa
học về các vấn đề trên đã góp phần làm sáng tỏ hay gợi lên nhưng vấn đề
bức xúc cần giải quết để phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Đó cũng là
nguồn tư liệu quý báu giúp tôi kế thưa trong quá trình nghiên cứu hoàn
thiện đề tài của mình. Cụ thể :
3...
Đề tài : Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở đất
nước Việt Nam hiện nay.
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng
trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ. Trong nền văn
minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức - có thể nói là hết
sức cơ bản của thời đại thông tin.Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành
tựu về công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Internet, thực tế ảo,
thương mại tin học.... Cùng với những thành tựu về công nghệ sinh học:
công nghệ gen, nhân bản vô tính... đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo
lộn toàn bộ nền kinh tế thế giới và toàn bộ xã hội loài người đưa con người
đi vào thời đại kinh tế tri thức.Rất nhiều nước trên thế giới đều có tăng
trưởng kinh tế từ tri thức.Việt Nam vẫn đang là một trong những nước
nghèo và kém phát triển so với khu vực và trên thế giới.Do đó phát triển
kinh tế là chiến lược cấp bách hàng đầu.Hơn nữa chúng ta đang trên con
đường tiến hành công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước nên không thể
không đặt mình vào tri thức, phát triển tri thức để đưa nền kinh tế nước nhà
bắt kịp và phát triển cùng thế giới.
Góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế,tiến nhanh trên con đường công
nghiệp hoa,hiện đại hoá chúng ta cần phải nghiên cứu tri thức,tìm hướng đi
đúng đắn cho nền kinh tế tri thức,phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh đất
nước,phù hợp với khu vực,với thế giới và thời đại trong tổng thể các mối
liên hệ,trong sự phát triển vận động không ngừng của nền kinh tế tri thức.
Vì vậy em quyết định chọn đề tài “ Những giải pháp để phát triển kinh tế
tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay” này để
làm đề tài nghiên cứu của mình.
Do hiểu biết còn hạn chế nên đề tài còn những thiếu sót nhất định. Em rất
mong được sự nhận được ý kiến đóng góp của các thầy , cô để đề tài được
hoàn thiện hơn.
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa,hiện đại hóa có tính thời sự cao, có s nghĩa sâu sắc về mặt
tiểu luận đề tài : Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức thơi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ở việt nam hiên nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận đề tài : Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức thơi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ở việt nam hiên nay - Người đăng: Nhỏ Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tiểu luận đề tài : Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức thơi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ở việt nam hiên nay 9 10 682