Ktl-icon-tai-lieu

Tiệu luận Dự báo Ueh - Đề Tài: Dự báo tình hình doanh thu của công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện

Được đăng lên bởi hongquyen-vk
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5536 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA TOÁN – THỐNG KÊ
MÔN: DỰ BÁO TRONG KINH DOANH VÀ KINH TẾ

Đề Tài: Dự báo tình hình doanh thu của công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện

Phước Thạnh năm 2012 dựa trên số liệu thu thập giai đoạn 2008 – 2011

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Lan
Thành viên nhóm:
1.

Hạ Minh Tuấn

2.

Văn Hoàng Khâm

3. Phan Đức Chiến

LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho các doanh nghiệp nước
ta nhiều cơ hội và thách thức. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên
tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh, quản lý khoa học của nước ngoài, có cơ hội đưa
sản phẩm của mình đến nhiều nước trên thế giới…Mặt khác, các doanh nghiệp phải
chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Trong nền kinh tế thị
trường, một khi không còn sự bảo hộ của Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta phải tự
điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả để đứng
vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải tạo được
doanh thu và có lợi nhuận, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn
biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Bởi vì thách thức lớn nhất hiện nay
không chỉ là tăng đầu tư hay tăng sản lượng mà là tăng cường hiệu quả kinh doanh. Như
vậy, thường xuyên quan tâm phân tích hiệu quả kinh doanh nói chung, doanh thu, lợi
nhuận nói riêng trở thành một nhu cầu thực tế cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
Trong học kỳ vừa qua nhóm em đã được học tập về phương pháp dự báo trong
kinh doanh cũng như dựa trên số liệu để dự báo tình hình kinh tế của doanh nghiệp, của
thị trường trong tương lai gần, nhóm được trang bị một nền tảng lý thuyết về kinh tế,
phương pháp phân tích, dự báo kinh tế. Theo yêu cầu của giáo viên bộ môn Dự báo
trong kinh doanh và kinh tế, nhóm đã tìm tòi và thu thập được số liệu doanh thu cụ thể
để tiến hành thực hành dự báo. Bởi vì, doanh thu không chỉ phản ánh kết quả sản xuất
kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm đánh giá đầy đủ
hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoạt động. Thông
qua việc dự báo và phân tích này, các nhà quản lý sẽ nắm được thực trạng của doanh
nghiệp. Từ đó, chủ động đề ra những giải pháp thích hợp khắc phục những mặt tiêu cực,
phát huy mặt tích cực của các nhân tố ảnh hưởng và huy động tối đa các nguồn lực nhằm
làm tăng doanh thu, và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ những vấn
đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA TOÁN – THỐNG KÊ
MÔN: DỰ BÁO TRONG KINH DOANH VÀ KINH TẾ
Đề Tài: Dự báo tình hình doanh thu của công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện
Phước Thạnh năm 2012 dựa trên số liệu thu thập giai đoạn 2008 – 2011
Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Lan
Thành viên nhóm:
1. Hạ Minh Tuấn
2. Văn Hoàng Khâm
3. Phan Đức Chiến
Tiệu luận Dự báo Ueh - Đề Tài: Dự báo tình hình doanh thu của công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiệu luận Dự báo Ueh - Đề Tài: Dự báo tình hình doanh thu của công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện - Người đăng: hongquyen-vk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiệu luận Dự báo Ueh - Đề Tài: Dự báo tình hình doanh thu của công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 9 10 162